ארנונה

ארנונה היא מס המוטל על ידי הרשות המקומית על המחזיק בנכס (בעל הנכס או השוכר בנכס) ומטרתה לממן את הפעילויות השונות של הרשות.

הקריטריונים לגובה הארנונה הם שטח הנכס שעליו היא מוטלת וסוג השימוש בנכס (מגורים, מסחר, משרדים, תעשיה וכדומה)

תעריפי הארנונה נקבעים בצו הארנונה עליו מחליטה מועצת הרשות המקומית.

במספר ישובים בוצעו בשנים האחרונות צעדי אכיפה כלפי חייבים, אך עדיין יש הרבה עבודה בתחום האכיפה והחייבים.

בד בבד (וללא קשר) כמות ההנחות והבקשות להנחה הולכות וגדלות בשנים האחרונות ומגיעות ליותר מ-15% מהכנסות הארנונה השנתית.

שיתוף פעולה עם ישובים לגבי מתן הנחות ופרטי תושבים וחייבים מסייע לנו רבות להתגבר על מצוקות התושבים ולהגביר את האכיפה.

 

הנחות בארנונה

 • ההנחה ניתנת למחזיק בנכס.
 • לפני הגשת בקשה להנחה יש לפרוע את כל החובות למועצה.
 • חייב בארנונה הזכאי לקבל הנחה ע"פ יותר מהוראה אחת, יקבל את ההנחה הגדולה יותר, אך לא יהיה זכאי לקבל הנחה ע"פ יותר מסעיף אחד.
 •  בקשה ניתן להגיש על גבי טופס (במזכירות בישוב או באתר - לטופס בקשה להנחה בארנונה לחץ כאן - חובה להחתים את מזכירות הישוב ולצרף את כל המסמכים הדרושים (כמפורט להלן)
 • תשובה תינתן לאחר 60 יום מיום קבלת הבקשה במועצה כולל המסמכים הנדרשים.

 

 

פירוט הנחות
קריטריון ההנחה
קשישים מקבלי קצבת זקנה עם השלמת הכנסה פטור על 100 מ"ר ראשונים
קשישים (אזרח ותיק) מקבלי קצבת זקנה 25% עד 100 מ"ר
סיעוד – מקבלי קצבת סיעוד מביטוח לאומי 70%
נכים מעל 75% אי כושר שמקבלים קצבה מביטוח לאומי   80% (החל משנת 2016 עד 180 מ"ר)
נכים עם נכות רפואית של 90% ומעלה (שאינם מקבלים קצבה מביטוח לאומי)   40% (החל משנת 2016 עד 180 מ"ר)
הורים לילדים נכים המקבלים גמלת ילד נכה 33% על 100 מ"ר ראשונים
נכי צה"ל, רדיפות הנאצים, אסירי ציון לפי אישור מתאים 66% על 70 מ"ר ראשונים עד 4 נפשות 66% על 90 מ"ר ראשונים מעל 4 נפשות
חיילים בסדיר, שירות לאומי, שירות אזרחי פטור על 70 מ"ר ראשונים עד 4 נפשות פטור על 90 מ"ר ראשונים מעל 4 נפשות
עולה חדש כמשמעו בהוראות הנהוגות בישראל פטור לשנה מתוך שנתיים מאז שעלה ארצה   90% על 100 מ"ר ראשונים
נפגעי איבה משפחות שכולות ונפגעי איבה כולל ילדים (פצועים) עד גיל 18   66% על 70 מ"ר ראשונים עד 4 נפשות 66% על 90 מ"ר ראשונים מעל 4 נפשות
עיוורים 90%
נכס ריק עד 6 חודשים פטור
הנחות ע"ב הכנסות בהתאם לטבלת רמת הכנסה לנפש ובצירוף המסמכים הנדרשים   לטבלת רמת הכנסה לחץ כאן
הורה יחיד בדיקה על בסיס הכנסות ובתוספת נפש ועד 20%

 

 

להמלצות לשינוי הנחות בארנונה שאושרו במליאת המועצה בתאריך 26.5.15 ויכנסו לתוקף החל משנת 2016 – לחץ כאן

 

המסמכים שיש לצרף לטופס בקשת ההנחה הינם: 

 • תדפיסי בנק מלאים מכל חשבונות הבנק לחודשים אוקטובר – נובמבר – דצמבר שנה קודמת להגשת הבקשה.
 • שכירים – תלושי שכר של כל הדיירים בבית מעל גיל 18 של כל שנת 2017
 • עצמאים – שומה שנתית אחרונה.
 • אברכים – אישור לימודים עדכני מקורי + גובה מלגה + שעות לימוד + אישור מעסיקים מביטוח לאומי
 • סטודנטים – אישור עדכני + תכנית לימודים + אישור מעסיקים מביטוח לאומי
 •  גרוש/ה – הסכם מזונות חתום ע"י בית משפט / קצבת מזונות מביטוח לאומי
 • תושב חדש – אישור ממקום מגורים קודם על הפסקת הנחה + צילום ספח תעודת זהות לאחר עדכון הכתובת
 • עולה חדש – צילום תעודת עולה + אישור ממקום מגורים קודם שלא קיבל הנחה
 • שוכרים – חוזה שכירות בתוקף לשנה
 • הורים שאינם עובדים – אישור מעסיקים מהמוסד לביטוח לאומי + הבטחת הכנסה
 • אזרח ותיק – אישור קצבת זקנה מהמוסד לביטוח לאומי
 • חיילים בסדיר – אישור מקצין העיר על תקופת השירות הצבאי + אישור ממקום מגורים קודם + עדכון כתובת
 • שרות אזרחי – אישור על תקופת שירות מרשות השירות הלאומי-אזרחי + אישור ממקום מגורים קודם + עדכון כתובת
 • שרות לאומי – אישור על תקופת שירות מטעם האגודה + אישור ממקום מגורים קודם + עדכון כתובת
 • מקבלי קצבאות ביטוח לאומי / איבה / נכות אי כושר / נכות רפואית – אישור מביטוח לאומי על קבלת קצבה, כולל אחוזי נכות, סכום הקצבה ותקופת זכאות.

בקשות להנחה ע"ב הכנסות ניתן להעביר דרך מזכירות הישוב או בדואר, בכתובת: מח' הגביה, מוא"ז מטה בנימין פסגות ד.נ. מזרח בנימין 9062400

בקשות להנחות חוק או השלמות מסמכים ניתן לשלוח גם בפקס 1532-9977231.

נא לוודא קבלת הפקס בטלפון מס' 02-9977113.

 

לידיעת בעלי יחידות הדיור – יש לדווח על מספר היחידות ובנוסף:

 1. להפריד נכסים
 2. לשלוח חוזה בתוקף לשנה
 3. לציין בטופס הבקשה להנחה הכנסה משכר דירה

במידה ותהיו זכאים, ההנחה תינתן על החלק בו אתם מתגוררים בלבד.

 

ועדת חריגים של ועדת ארנונה

הועדה מתכנסת אחת לחודשיים עד שלושה, ע"פ כמות הבקשות.

צוות חברי הועדה:

אפי פלס – מנהל אגף נכסים והכנסות

מירי מחמלי – מנהלת מח' הגביה

בת שבע מלאייב - רכזת הנחות

אריאל מלאכי – עורך דין

עטרה רוזנבאום – עובדת סוציאלית

ישראל גנץ – סגן ראש המועצה

יוסי שפר – חבר מליאה