50 שנה למטה בנימין
טפסים בקטגוריה:
שם הטופס טופס להורדה טופס מקוון
בקשה לפטור מהחובה להתקין ממד.pdf
הנחיות להגשת בקשה להיתר בניה.pdf
הנחיות לפרויקט תאורה - משרד החינוך.doc
הנחיות לתכנון תאורת LED.pdf
הנחיות תאורה - משרד העבודה.pdf
הסכמת שכנים לביצוע עבודות הטעונות היתר בנייה.pdf
הצהרת מתכנן השלד.pdf
חוברת הנחיות לפרויקט תאורה.pdf
טופס הצהרת מהנדס.pdf
כתב התחייבות ושחרור מאחריות - שימוש בפנסי LED.pdf
פטור מהגא.pdf
תאורה במקומות העבודה - בטיחות וגיהות.pdf
תדריך להגשת בקשה להיתר בנייה.pdf