רישום תלמידים

מחלקת החינוך מאפשרת שרותי חינוך לכל תלמיד במטה בנימין עפ"י זרם החינוך שבו בחרו ההורים. על ההורים לרשום את ילדיהם למוסד חינוכי לקראת הגעתם לכתה א' או במקרה של שינוי מקום מגורים המחייב שינוי מוסד חינוכי. על ההורים לרשום את ילדם למוסד חינוכי הנמצא באזור הרישום של הישוב בו הם גרים. 
מחלקת החינוך מבצעת את הרישום לבתי הספר שבתחומה במזכירויות בתי הספר במועד הרישום הנקבע בכל שנה. המחלקה מפרסמת את מועדי הרישום באתר האינטרנט של המועצה ובעיתון "חדשות בנימין".
יש להצטייד בזמן הרישום בתעודת זהות של ההורים שבה רשום התלמיד. (במקרה של הורים גרושים יש להביא את הסכמת שני ההורים ). לבירור אזור הרישום של ישובכם לחצו כאן 


אישור לימודי חוץ

תלמיד המבקש ללמוד, עפ"י אזור הרישום, במוסד חינוכי מחוץ לבנימין יגיש למחלקת החינוך בקשה לאישור לימודי חוץ. הבקשה תועבר למחלקה ע"י מזכיר הישוב או ישירות ע"י המשפחה. מחלקת החינוך תפעל עפ"י קריטריונים שנקבעו ע"י משה"ח ותיתן תשובה לבקשה תוך 7 ימים עפ"י אחת מהאפשרויות הבאות:


א. אישור הבקשה כולל זכאות לאג"ח והסעות, תינתן במקרה והבקשה תואמת את אזור הרישום.
ב.אישור הבקשה ללא זכאות לאג"ח והסעות, תינתן במקרה והבקשה אינה תואמת את אזור הרישום, אך לא עומדת בניגוד למדיניות משה"ח ו/או המועצה.
ג.דחיית הבקשה, תינתן במקרה והבקשה נוגדת את מדיניות משה"ח ו/או המועצה.


חריגה מאזור רישום

כל בקשה לחריגה מאזור הרישום דורשת אישור של ועדת חריגים במועצה.
את הבקשה המנומקת של המשפחה לרישום חורג יש להגיש על גבי טופס המיועד לכך. לקבלת הטופס הקלק כאן 

מח' החינוך תבקש התייחסות לבקשה מ:

א. מזכירות הישוב בו מתגורר התלמיד.
ב. ביה"ס בו צריך ללמוד התלמיד עפ"י אזור הרישום.
ג. ביה"ס המבוקש ע"י התלמיד ו/ או המשפחה.

תשובת הועדה תתקבל תוך 45 יום מהגשת הבקשה והיא תהיה אחת מהאפשרויות הבאות: 

א. אישור הבקשה כולל זכאות לאג"ח והסעות.
ב. אישור הבקשה ללא זכאות לאג"ח והסעות.
ג. דחיית הבקשה.

צרכים מיוחדים

תלמידים להם צרכים חינוכיים מיוחדים יהיו זכאים ללמוד בבתי"ס מיוחדים/ כתות מיוחדות גם שלא עפ"י אזור הרישום רק אם הם נמצאו זכאים לכך בועדת השמה והושמו ללימודים במקום ע"י ועדת השיבוץ של המועצה ומשה"ח. 

מימון נסיעות

מחלקת החינוך מטפלת בבקשות למימון נסיעות תלמידים לביה"ס עפ"י הקריטריונים שנקבעו ע"י משה"ח. 
זכאים למימון נסיעות תלמידים הלומדים עפ"י אזור הרישום ו/או הושמו ללימודים ע"י ועדת שיבוץ, ובמקומות להם לא ניתן להגיע באמצעות ההסעות המאורגנות ע"י המועצה.
ע"מ לקבל את המימון לנסיעות, על ההורים להגיש בקשה. 
יש לצרף לטופס אישור לימודים בביה"ס ומערכת שעות עדכנית של התלמיד בביה"ס.
המועצה תעביר את המימון לנסיעות באחת מהדרכים הבאות:

א. מתן כרטיסיות לתחבורה ציבורית.
ב. תקצוב עלות כרטיסיות לתחבורה ציבורית.
ג. המועצה תפעיל הסעות תלמידים לביה"ס.
 

מיפוי אזורי רישום

על מזכירות הישוב להגיש בקשה לקביעה/ לשינוי אזור רישום לפי סוגי החינוך הבאים:
א. גן רגיל מ"מ
ב. גו רגיל ממ"ד
ג. גן חובה מ"מ
ד. גן חובה ממ"ד
ה. יסודי מ"מ
ו. יסודי ממ"ד
ז. חטי"ב מ"מ
ח. חטי"ב בנות ממ"ד
ט. חטי"ב בנים ממ"ד

מחלקת החינוך תטפל בבקשה מול משה"ח. את הבקשה יש להגיש עד חודש ינואר שלפני שנה"ל שלגביה מוגשת הבקשה.
אין התחייבות המועצה ו/או משה"ח לתשובה חיובית לכל בקשה.

טיפול בהסעות תלמידים

1. מזכיר הישוב ירכז את רשימת התלמידים הזקוקים להסעה למקום לימודם.
מחלקת החינוך תבחן את הבקשות ותקבע עפ"י הקריטריונים שנקבעו ע"י משה"ח את זכאותו של כל תלמיד לאחת האפשרויות הבאות (או שילוב אפשרויות):
א. זכאות להסעה.
במקרה זה יהיה על המזכיר לתאם את זמני ההסעה, מיקום האיסוף ונהלי ההסעה.
ב. זכאות למימון תחבורה ציבורית.
במקרה זה יהיה על המזכיר להעביר ממח' החינוך למש' התלמיד את הכרטיסיות/מימון כרטיסיות לפי הזכאות שנקבעה.
ג. אי זכאות להסעה.

קייטנות

לקראת חודשי הקייץ נערכת מח' החינוך ביחד עם המתנ"ס להפעלת קייטנות הקייץ.
על מזכיר/ ות הישוב מוטלת האחריות ל:
א.למנות רכז קייטנה שיפעיל את הקייטנה.
ב.לערוך רישום מוקדם של המעוניינים בקייטנה.
ג.לגבות את עלות הקייטנה מההורים.
ד.לדאוג לתפעול תקין של הקייטנה.
ה.לעמוד מול המתנ"ס בכל הקשור לתכני הקייטנה.
ו.לעמוד מול החל"פ בכל הקשור להסעות.

 

מועדונית יישובית

בישובים בהם יאשר משה"ח הפעלת מועדונית יישובית תופעל המועדונית דרך מזכירות הישוב.
הטיפול יכלול:
א. העסקת העובדים.
ב. טיפול מנהלי בצרכי המועדונית.
ג. טיפול במבנה המועדונית.


קשרי מחלקת חינוך-קהילה

מחלקת החינוך מעודדת שיתוף פעולה בין ביה"ס והקהילה בתחומים הבאים:
א. מעורבות הקהילה (ולא התערבות הורים) בנעשה בביה"ס באמצעות:
מזכירות/ מזכירויות הישובים. ועדת חינוך ממונה ע"י המזכירות/ מזכירויות.ועדת הורים/ מנהלת חינוך נבחרת ע"י הישוב ו/או ההורים. על הישוב/ים לקבוע את הרכב הועדות.

ב. נציגות הקהילה בועדת הערכה המאשרת את תכנית הצמיחה השנתית של ביה"ס.
על הישוב לקבוע את נציגיו בועדת הערכה.

ג. מעורבות בבחירת מנהלים חדשים.
בישוב בו יש צורך בבחירת מנהל חדש לביה"ס, הישוב יוכל להמליץ למועצה על מעומדים מטעמו לניהול ביה"ס. החלטה נתונה בידי ועדת המכרזים של משה"ח שבו מיוצגת המועצה. אין התחייבות לקבל את המלצת הישוב/ים.

ד. התייעצות בנושאים מהותיים.
המועצה תשתדל להתייעץ עם מזכירות הישוב בנושאים מהותיים הקשורים לחינוך.
אין התחייבות לקבל את המלצת הישוב. ההחלטה נתונה בידיהמועצה ו/או משה"ח ו/או הנהלת ביה"ס.

ה. פריסת מוסדות חינוך.
המועצה תתייעץ עם מזכירויות הישובים באופן פריסת מוסדות החינוך/אישור הקמת מוסדות חדשים/ בינוי מוסדות חינוך. 

ו. פניות הציבור.
פניות הציבור בעניני חינוך יהיו דרך מזכיר הישוב ו/או ישירות למחלקת החינוך. במקרים בהם ישנן השלכות לציבור נרחב תעשה הפנייה דרך מזכיר הישוב. 

ז. פעילות ביה"ס בישוב.
מחלקת החינוך מעודדת את בתי הספר לפעול גם מחוץ לכתלי ביה"ס למען תלמידיו ולמען הקהילה. בכל מקרה שבו יפעל ביה"ס בישוב יהיה על ביה"ס לתאם את פעילותו עם מזכירות / מזכיר הישוב ו/או עם גורמים הפועלים בישוב 

ח. שימוש במתקני חינוך ע"י הישוב.
המועצה מאפשרת שימוש במתקני חינוך לשימושים נוספים בישוב. השימוש במתקני ביה"ס למטרות הישוב דורש אישור מראש של מחלקת החינוך והנהלת ביה"ס והתחייבות להחזרת המתקן לשימוש ביה"ס נקי ובזמן שנקבע.

 

טיפולי שיניים כתוצאה מתאונה

החל מ1.1.20, פוליסת ביטוח התלמידים אינה משפה בנושאי נזקי שיניים.

יש לפנות לקופ"ח בה מבוטח הילד הנפגע.

למידע נוסף באתר משרד החינוך

 

קישורים לאתרים נוספים

אתר משרד החינוך

אתר גלים - חינוכי לילדים

אתר הסתדרות המורים

אתר משרד החינוך-ביטוח

אתר "דעת" - לימודי יהדות ורוח, מאמרים ומחקרים בחינוך

אתר לימודים בישראל

מנהלת הניהול העצמי

אתר החמ"ד – מינהל החינוך הדתי 

רבני בתי הספר