רכזת חופש המידע:

עו"ד דנית יזדי
מנהלת מחלקת אכיפה וסיוע משפטי

חוק חופש המידע, שנכנס לתוקפו במאי 1998 – התשנ"ח קובע כי "לכל אזרח ישראלי או תושב, הזכות לקבל מידע מרשות ציבורית", באמצעות הממונה על חוק חופש המידע. מבקש המידע רשאי להגיש כל בקשה למידע ללא צורך לנמק והממונה מחויב להשיב בהתאם להוראות הקבועות בחוק.

למידע נוסף על חוק חופש המידע>>

ממונה על חוק חופש המידע: מנכ"ל המועצה מר אילן רום.

האחראית על העמדת מידע לרשות הציבור –  עו"ד דנית יזדי 02-9977132

אזרח המבקש לקבל מידע מהמועצה האזורית המטה בנימין עפ"י חוק חופש המידע, עליו לפנות באמצעות טופס בקשה לקבלת מידע>>

תשלום אגרות

לכל פנייה לקבלת מידע יש לצרף קבלה המעידה על תשלום אגרה ע"ס 21 ש"ח לזכות חשבון המועצה. פרוט באשר לאגרות מופיע בטופס הבקשה / בתקנות חופש המידע (אגרות) תשנ"ט-1999/הודעה על עדכון אגרות תשפב 2021.

זמן הענות

עפ"י הוראות החוק, סעיף 7(ב)' נשיב לפונה לקבלת המידע תוך 30 יום מתשלום אגרת הבקשה. במקרים מיוחדים כאשר הבקשה מורכבת ומצריכה התערבות גורמים נוספים מתן המענה ידחה לתקופה נוספת של 30 ימים. (סעיף 7(ג)' לחוק) במידה וקם הצורך בהארכה , תישלח הודעה לפונה, המנמקת את הצורך בהארכה.
 

הגשת ערעור

אם הוחלט לדחות את הבקשה, באופן חלקי או מלא, תשלח הודעה מנומקת בכתב, ובאפשרות הפונה להגיש עתירה מנהלית על ההחלטה, תוך 45 יום מקבלת ההודעה. 

לחוקי עזר של המועצה>>