בהתאם לחוזה ההעסקה שלי. 

כמו כן, אני מוותר/ת על זכות השימוע המגיע/ה לי בחוק.
בהתאם לזאת אבקש לשחרר את כספי הפיצויים העומדים לזכותי כולל תנאים 
סוציאליים. (פדיון ימי חופשה, הבראה וכו').
אני מודע/ת לכך כי ע"פ תקנות מ"ה - לא אוכל לחזור לעבוד במועצה בכל תפקיד חצי שנה לאחר תאריך הפסקת העבודה.

Browser not supported