אני מתחייב/ת בזאת לעבוד במועצה עד לתאריך המצויין בטופס בתמורה להשתתפות המועצה בשכר לימוד/שבר עבודה ביום לימודים לפי הפרטים המצ"ב
ידוע לי כי אם יוחלט על ידי לסיים את העבודה :

1. בתקופת הלימודים –  אני מתחייב/ת להשיב את כל ההשתתפות ששולמה לי

2. לאחר תקופת הלימודים – אני מתחייב להשיב את השתתפות המועצה בהתאם לחלק היחסי של התקופה

Browser not supported