עובד/ת יקר/ה,

סכום ההלוואה הינו בהתאם לגובה הפיצויים של העובד ובהתאם לשיקול בנק ישראל!

לאחר קבלת הנתונים הבנק יבחן כל מקרה לגופו.
אישור ההלוואה מותנה בהתאם לשיקול הבנק בלבד. 

לידיעה

לאחר מימוש ההלוואה ובהתאם ללוח סילוקין שיתקבל מהבנק – יגבה החיוב בשכר כל חודש בחודשו עד ליום פרעון סילוק החוב.

חשוב מאוד!

בזמן הפסקת עבודה – התפטרות / פיטורין / חופשת לידה, יש לעדכן את הגב' טובה גל-רכזת העסקה/חוזים איישים בטלפון: 029977133
או במייל  [email protected]
 

אני מצהיר/ה בזה כי הצהרתי הנ"ל אמת ולראיה באתי על החתום

Browser not supported