פרטי סיום ההעסקה

כמו כן,אני מוותר/ת על זכות השימוע המגיע/ה לי בחוק (חובה) שדה חובה

(בהתאם לזאת אבקש לשחרר את כספי הפיצויים העומדים לזכותי כולל תנאים סוציאליים (פדיון ימי חופשה,הבראה וכו').

הנני מאשר/ת כי ידוע לי שבהתאם לתקנות המס לא אוכל לשוב לעבוד במועצה 6 חודשים לאחר סיום העסקתי.

 אני מצהיר/ה בזה כי הצהרתי הנ"ל אמת ולראיה באתי על החתום

Browser not supported