הזמנה להגשת מועמדות להשתתפות נציגי ציבור בוועדות בחינה למכרזי כוח אדם של המועצה האזורית מטה בנימין.
אנו מחפשים אותך, תושב/ת בנימין שרוצה (בהתנדבות) להשתתף ולקחת חלק בוועדות כח האדם במועצה. 
 

פרטי המועמד/ת

 
האם נכללת ברשימת נציגי הציבור של הרשות המקומית במשך ארבע שנים ברציפות וטרם חלפה שנה מיום סיום כהונתך? (חובה) שדה חובה
האם הנך חבר/ת מועצה או עובד/ת הרשות המקומית, או שטרם חלפו שישה חודשים מיום סיום כהונתך? (חובה) שדה חובה
האם יש לך זיקה אישית, פוליטית או כלכלית לראש הרשות המקומית או לאחד מחברי המועצה? (חובה) שדה חובה
האם יש לך זיקה אישית או כלכלית לעובד שדרגתו אחת משתי הדרגות הגבוהות ביותר ברשות המקומית?* (חובה) שדה חובה
האם תפקידך כנציג ציבור עלול להעמידך באופן תדיר, במישרין או בעקיפין, בניגוד עניינים בין מילוי תפקידך בוועדת הבחינה לבין עניין אישי אחר או תפקיד אחר שלך או של קרובך**? (חובה) שדה חובה
 
רק פניות מתאימות תענינה. 
 
לפרטים נוספים ובירורים ניתן לפנות לרחל לף – מ"מ רכזת גיוס ומיון עובדים בטלפון 02-6492716 או בדוא"ל [email protected]

 
*לעניין זה הדרגה הגבוהה ביותר היא המשרה הסטטוטורית, והדרגה השנייה היא מנהל מינהל, מנהל אגף או מנהל מחלקה בהתאם למשרות המאוישות ברשות המקומית.
 
**קרוב כהגדרתו בסעיף 24 לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים ברשויות המקומיות), התש"ם-1979.