צוות רב מקצועי פועל בכל מוסדות החינוך בישראל. 

תפקידי הצוות הם איתור תלמידים שיש להם צורך בתמיכות, השתתפות בבניית תוכנית אישית לתלמידים, יישום התוכנית והתמיכות שנקבעו.

בנוסף הצוות עורך מעקב אחר יישום התוכנית ומעדכן את התוכנית בהתאם להחלטות הצוות הרב-מקצועי הכולל גם את התלמיד ואת הוריו. וכן נותן הערכה ובניית תוכנית המשך.

כל זאת תוך ליווי והנחיה של הצוות החינוכי ושל התלמיד והוריו ותוך עבודה בשיתוף פעולה.

כל מה שצריך לדעת על ועדה רב מקצועית

לוח הזמנים לעבודת הצוות הרב-מקצועי

הבקשות לדיון בצוות הרב-מקצועי לבחינת הזכאות לשירותי חינוך מיוחדים מסל השילוב וההכלה/מהסל המוסדי תוגשנה לא יאוחר מ- 31 במרץ.

הדיונים בצוות הרב-מקצועי לבחינת הזכאות לשירותי חינוך מיוחדים יתחילו בכל שנת לימודים ב- 1 במרץ ויסתיימו ב- 15במאי לכל המאוחר לתלמידים בבתי הספר וב- 31 במאי לתלמידים בגני הילדים, למעט במקרים חריגים.

הדיונים יתקיימו בשנת הלימודים שבה הוגשה הפנייה, והזכאות תיושם בשנת הלימודים העוקבת.


סמכויות הצוות הרב-מקצועי ותפקידיו

א. לקבוע את זכאותו של התלמיד לקבל שירותי חינוך מיוחדים בגן או בכיתה לחינוך רגיל באמצעות תמיכות מתוך סל השילוב וההכלה/הסל המוסדי העומד לרשות המוסד החינוכי.

ב. לקבוע את היקף התמיכות הנדרשות לתלמידים הצוות הרב-מקצועי או בוועדת הזכאות והאפיון עם המוגבלויות האלה: תלמידים עם לקות למידה רב-בעייתית, עיכוב התפתחותי שפתי/תפקודי, הפרעות התנהגותיות ורגשיות, וכן תלמידים עם משכל גבולי והפרעות נפשיות הלומדים בגן/בכיתה לחינוך רגיל.

ג. לקבוע את הרכב סל השירותים לתלמיד הלומד בחינוך הרגיל ושנמצא זכאי לשירותי חינוך מיוחדים מתוקף החלטת הצוות הרב-מקצועי ולתלמיד שזכאותו לסל אישי נקבעה בוועדת זכאות ואפיון והוא והוריו בחרו שילמד בגן או בכיתה לחינוך רגיל.

ד. לקבוע את התוכנית האישית של התלמיד תוך התייחסות לצרכיו ולמענה הנדרש לו בתחומים השונים.

ה. להוסיף שעות מסל השילוב וההכלה/מהסל המוסדי לתלמידים שיש להם סל אישי במקרים שעולה בכך צורך.

הצוות הרב-מקצועי רשאי לקבוע אי-מתן זכאות לשירותי חינוך מיוחדים, ובמקרה זה יוכל להמליץ לצוות החינוכי על הכנת תוכנית תמיכה לתלמיד, תוך קיום מעקב אחר יישום התוכנית, וכן הערכה מחודשת של אופן הפעלתה ויעילותה לאחר פרק זמן מוגדר.

אם הצוות הרב-מקצועי סובר כי נדרשות לתלמיד תמיכות נוספות, יופנה התלמיד לדיון בוועדת זכאות ואפיון לבחינת זכאות לשירותי חינוך מיוחדים הנקבעים על ידי ועדה זו.


אוכלוסיית היעד

התלמידים המופנים לדיון הם:

א. לדיון בצוות הרב-מקצועי לקביעת זכאות לשירותי חינוך מיוחדים מסל השילוב וההכלה/מהסל המוסדי יופנה תלמיד שצוות הגן או הכיתה לחינוך רגיל סובר שיש לו צורך בתמיכות.

ב. לדיון בצוות הרב-מקצועי לקביעת הרכב הסל האישי ולפילוח התמיכות יופנה תלמיד שוועדת זכאות ואפיון קבעה את זכאותו לתמיכות מסל אישי והוא והוריו בחרו שילמד בגן או בכיתה לחינוך רגיל.


הרכב הצוות הרב-מקצועי

א. יושב ראש - מנהל בית-הספר הרגיל ובגני ילדים נציג המתי"א.

ב. מנהל/ת הגן או מחנך/ת הכיתה של התלמיד.

ג. פסיכולוג מטעם השירות הפסיכולוגי-חינוכי ברשות המקומית.

ד. עובד הוראה מתחום החינוך המיוחד (כגון מורת שילוב/גננת שילוב, מטפל ממקצועות הבריאות וממקצועות הטיפול באמצעות אומנויות או נציג המתי"א המומחה לתחום המוגבלות).


המוזמנים לדיון בצוות הרב-מקצועי

א. התלמיד והוריו.

ב. בגני הילדים - מפקח כולל מהחינוך הרגיל או מי מטעמו.

ג. בעל מקצוע נוסף בהתאם לצורך, המכיר את התלמיד, אשר ייבחר ככל האפשר בהסכמת ההורים.

ההורים רשאים להזמין לדיון אנשים נוספים מטעמם, שישתתפו בדיון איתם או בלעדיהם ויוכלו לטעון בנוסף לתלמיד ולהורים או במקומם.