דיון בצוות רב-מקצועי לקביעת הרכב סל שירותים לתלמיד שזכאותו לשירותי חינוך מיוחדים אושרה במסגרת ועדת זכאות ואפיון וזכאי לסל אישי בגן/כיתה לחינוך רגיל.

כל מה שצריך לדעת על ועדת פילוח תמיכות

מהי ועדת פילוח תמיכות

א. הצוות הרב-מקצועי יקיים דיון מתוקף החוק לתלמיד שוועדת זכאות ואפיון קבעה את זכאותו לסל אישי בגן או בכיתה לחינוך רגיל לצורך קביעת ההרכב של סל השירותים לתלמיד.

ב. במעברים בין מוסדות חינוך יתקיים הדיון במסגרת הקולטת. אם לא ידועה המסגרת הקולטת, יתקיים הדיון במסגרת שבה התלמיד לומד, בהסכמת ההורים. צוות המסגרת הנוכחית בהסכמת ההורים. בכל מקרה, צוות המסגרת הנוכחית אחראי להקליד את פילוח התמיכות שנקבע במערכת הממוחשבת.

ג. הצוות הרב-מקצועי, בשיתוף התלמיד, ההורים ושאר המוזמנים לדיון, יקבע את סוגי התמיכות הנדרשות לתלמיד ואת היקפן, במסגרת הסל האישי שנקבע, מבין סוגי התמיכה האלה: הוראה, טיפול ו/או סיוע. במידת הצורך ייבחן מענה נוסף מסל השילוב וההכלה/מהסל המוסדי וממשאבים נוספים במוסד החינוכי.

ד. התמיכות לתלמיד ייושמו במסגרת התוכנית האישית שלו שהוכנה על ידי הצוות הרב-מקצועי

ה. הצוות החינוכי והטיפולי, בשיתוף ההורים והתלמיד, יבחן מדי שנה את סוגי התמיכות שניתנו לתלמיד ואת חלוקת המשאבים בין סוגי התמיכות, בהלימה לצורכי התלמיד ולשינויים בתפקודו ובצרכיו.

ו. התלמיד והוריו הם חברים בצוות הרב-מקצועי לקביעת הרכב סל התמיכות ויש להם קול אחד בהחלטה.


פירוט סוגי התמיכות

א. תמיכה מסוג הוראה

התמיכה תינתן על ידי עובד הוראה מהחינוך המיוחד, ונכללות בה תמיכות כגון מורה להוראה מותאמת, מורה למיומנויות חברתיות, מנתח התנהגות ועובד הוראה מוסמך מתחום הטיפול הקוגניטיבי-ההתנהגותי – CBT

תמיכה מסוג הוראה יכולה להינתן גם על ידי עובד הוראה מהחינוך הרגיל בהתאם לשיקול הדעת של הצוות הרב-מקצועי ולצורכי התלמיד, לרבות לתלמידים בגן הילדים. התמיכות יינתנו במסגרת תוכנית הלימודים הנלמדת בגן או בכיתה, בהלימה למטרות וליעדים שנקבעו בתוכנית האישית של התלמיד (תוכנית חינוכית יחידנית, תח"י)

ב. תמיכה מסוג טיפול

התמיכה תינתן על ידי עובד הוראה ממקצועות הבריאות והטיפול באמצעות אומנויות בהתאמה לצרכיו של התלמיד,

להלן פירוט המקצועות:

1) פיזיותרפיה: התחום עוסק בפיתוח, בשיפור ובהשבה של יכולות תנועה ותפקוד, במניעת כאב, בקידום בריאות, במניעת תחלואה ראשונית ומשנית, בהנגשה, בחינוך ובהדרכה. הפיזיותרפיסט במערכת החינוך עוסק בהערכה ובשיפור יכולות של תנועה, יציבה וניידות, בהתאמת אבזרי עזר ובקידום השתתפות התלמיד בפעילויות במוסד החינוכי ומחוצה לו.

2) קלינאית תקשורת: התחום עוסק במגוון היבטים של תקשורת בין-אישית. קלינאי התקשורת במערכת החינוך עוסק בפיתוח של הבנת השפה והבעתה, דיבור ותקשורת.

3) ריפוי בעיסוק: התחום עוסק בקידום הבריאות ואיכות החיים באמצעות מעורבות בעיסוקים משמעותיים בהתאם לגיל, לתרבות, לדרישות הסביבה ולשאיפות של הפרט. המרפא בעיסוק במערכת החינוך עוסק בהערכה, בקידום ובשיפור של תפקודי התלמיד בתחום הטיפול העצמי, הפעילויות של חיי היום-יום, הלמידה, הפנאי, ההשתתפות החברתית וחיי העבודה.

4) טיפול באמצעות אומנויות -אומנות חזותית, תנועה, דרמה, מוזיקה, ביבליותרפיה ופסיכודרמה התחום עוסק בתהליכים נפשיים על ידי יצירה והבעה. מטרת הטיפול באמצעות אומנויות היא לקדם את הרווחה הנפשית ואת איכות החיים של התלמידים. המטפל באומנויות במערכת החינוך מסייע לתלמידים ומעודד אותם לחזק את כושר ההסתגלות וההתמודדות שלהם, להרחיב את המודעות העצמית ואת הכשירות החברתית שלהם ולבטא יכולות וחוזקות בתחומים מגוונים.

ג. תמיכה מסוג סיוע

 תמיכה מסוג סיוע תינתן לתלמידים על ידי סייע/ת מטעם הרשות המקומית בהתאם לצורכיהם.

עבודת הסייע/ת מתקיימת כחלק מהצוות החינוכי ומתוכנית התמיכה החינוכית-טיפולית הכוללת עבור התלמיד הזכאי לשירות זה בהתאם לצרכיו.

תפקיד הסייע/ת לאפשר את השתלבותו המיטבית של התלמיד בכל הסביבות החינוכיות בהיבט הלימודי, הפיזי, הרגשי, החברתי וההתנהגותי ואת התקדמותו לתפקוד עצמאי ואוטונומי ככל האפשר, תוך מתן סיוע בתחומים

שבהם אינו יכול לתפקד באופן עצמאי. כמו כן תפקיד הסייע/ת לספק עבור התלמיד את ההנגשה ואת התמיכה הנדרשות להשתתפות בתוכנית הלימודים ובפעילויות החברתיות ולמימוש של בחירה, ביטוי עצמי, הבעת רצונות והעברת מסרים.


המרת השעות השבועיות בסל האישי לתמיכות מסוג הוראה, טיפול וסיוע

א. שעת הוראה אחת שווה לשעה אחת של טיפול ממקצועות הבריאות או טיפול באמצעות אומנויות.

ב. שעת הוראה אחת בגני ילדים, בבתי ספר יסודיים ובחטיבות ביניים שווה ל- 4.3 שעות סיוע.

ג. שעת הוראה אחת בחטיבות העליונות שווה ל- 5.4 שעות סיוע.


אפשרויות ליישום תמיכה מסוג הוראה וטיפול

א. תמיכה פרטנית

הוראה מותאמת או טיפול פרטני הניתנים ישירות לתלמיד ללא שותפים נוספים, בהתאם לתוכנית האישית שנקבעה לו.כל שעה שהתלמיד מקבל באופן פרטני מחושבת כשעה שבועית מסל התמיכות.

ב. תמיכה בקבוצה

הוראה מותאמת או טיפול הניתנים לקבוצה של תלמידים שיכולים להפיק תועלת מאותה תמיכה וכן מהשיתוף הקבוצתי. כל שעה שתלמיד מקבל בקבוצה נחלקת כמספר התלמידים בקבוצה שיש להם זכאות לשירותי חינוך מיוחדים, ורק החלק היחסי נגרע מסל התמיכות. מספר התלמידים בקבוצה ייקבע תוך שיקול דעת מקצועי, בהתאם לצורכי התלמידים בקבוצה ובשיתוף ההורים, ללא קשר לסוג של סל התמיכות -סל המוסד החינוכי או הסל האישי.