כל הפרטים על הגשת תכנית (תב"ע)

מהו הליך קידום תכנית

תכניות בנין עיר מטרתם לקבוע תכנון ארוך טווח בישובים, הגדרת יעודים, איפה יהיה מגורים, תכנון שטחי ציבור, מסחר ועוד.

התרשים מתאר באופן עקרוני וכללי את התהליך אותו עוברים מתחילת התכנון ועד הבאת התכנית למתן תוקף.

התכנית צריכה להיות עפ"י מדיניות התכנון של המועצה.


הנחיות הועדה להגשת תכנית

בסיום הליך התכנון נדרש להגיש את מסמכי התכנית לבחינה ובדיקה של מחלקת תכנון.

לצורך פתיחת בקשה לבדיקה חובה לצרף את המסמכים הבאים

 1. דברי הסבר לתכנית
 2. פרוגרמה לתכנית:
  - תכנית לתוספת יח"ד החישוב יעשה בהתחשב במצאי המצב הקיים  (מבני ציבור, שצ"פים ומסחר) והתוספת הנדרשת בהתאם לתוספת יח"ד המבוקשת.
  - תכנית למיזם שאינו מגורים יש להגיש פרוגרמה שמפרטת את השימושים שמיועדים להיות בתכנית עם פירוט מ"ר לכל שימוש.
 3. תשריט ונספחים בהתאם לנוהל אחוד להגשת תכניות ביו"ש בפורמטPDF ו-DWG.
 4. טיוטת תקנון.

הנחיות מפורטות להגשה

דגשים כלליים

 1. התאמת כל הנתונים המופיעים בתשריט/תקנון/נספח בינוי ושאר נספחים.  (מגיש, עורך, מס' תכנית, שטח התוכנית, גבול תכנית, תאריך וכו')
 2. מדידה:
  א. המדידה תכלול את שטח התוכנית בתוספת רצועה מינימלית מסביב לגבול התכנית בהתאם לשטח התכנית, כמפורט להלן:
  - תכנית עד 2 דונם                            15 מ' רוחב רצועה
  - תכנית בין 2-50 דונם                      50 מ' רוחב רצועה
  - תכניות מעל 50 דונם                     100 מ' רוחב רצועה.
  ב. המדידה תהיה עדכנית לשנה אחרונה.
  ג. שכבות המדידה יהיו בהתאם למפרט למיפוי לאומי.
  ד. המדידה תכלול פרטי מודד, לוגו ותאריך מדידה.
  ה. קנ"מ של המדידה יהיה תואם לקנ"מ של התשריט.
  ו. מפלסי המדידה יהיו קריאים וברורים.
  ז. המדידה תהיה באפור ומעל כל השכבות מלבד מספרי מגרש ורוזטות.
 3. שרטוט השכבות יהיה בהתאם לנוהל מבא"ת (צבעים, סימבולוגיה, שכבות Dwg, xref, שמות קבצים וכו').
 4. הקבצים הדיגיטלים יהיו מעוגנים (רשת קורדינאטות ישראלית).
 5. לקבלת מפה פיסקאלית ותרשים סביבה יש להגיש בקשה בטופס המיועד בצירוף גבול התכנית (קבלת עזרים)
 6. התאמת ההרוזטות בכל מסמכי התכנית.
 7. קביעת יעוד מגורים תהיה בהתאמה למספר יחידות הדיור שמתוכננות במגרש:
  - מגורים א'            1-2 יח"ד לדונם
  - מגורים ב'            2-4 יח"ד לדונמא
  - מגורים ג'             6+ יח"ד לדונם

תקנון

 1. התקנון אינטרנטי וניתן למילוי ועריכה רק דרך הקישור לאתר התקנון.
 2. יש למלא אך ורק את הסעיפים הרלוונטיים לאותה תכנית.
 3. בעת מילוי פרטי התקנון חלק מהשורות יופיעו באפור, מה שמאפשר שינוי של התוכן ע"י המתכנן.
 4. לא לשכוח לשמור טיוטה שעבודתכם תישמר. ("שמור וסיים תהליך" יתבצע רק לאחר אישור לשכת תכנון לפרסום.)
 5. לאחר שלחצתם על "שמור טיוטה" תקבלו למייל שהזנתם בתחילת התהליך את התקנון בקובץ PDF  וקישור המאפשר להמשיך לערוך ולעדכן את התקנון.
 6. התקנון שיתקבל בPDF יופיע עם הדגשים במקומות ששיניתם, זאת במטרה שבדיקת התקנון תהיה ממוקדת ויעילה.

תשריט

 1. קביעת קנ"מ לתשריט יהיה בהתאם לשטח התכנית:
  - שטח עד 20  דונם:                        1:500
  - שטח בין 20 עד 150 דונם:           1:1250
  - שטח בין 150 עד 500 דונם:         1:2500
  - שטח בין 500 עד 1000 דונם:       1:5000
  * יתכנו הנחיות שונות לאחר בדיקת התשריט
 2. גבול התכנית יקבע כך שלא יחתך חלק ממגרש מאושר (נדרש לקחת את כל המגרש בשלמותו. פרט לדרך, שטח לתכנון בעתיד, שטח פתוח, שצ"פ). במקרה שהמגרש גדול מאוד יש אפשרות לגזור חלק ממנו באישור לשכת התכנון.
 3. מקרא:
  א. עריכת מקרא עבור מצב מאושר ומצב מוצע בנפרד.
  ב. מידע שנדרש להופיע במקרא: גבול תכנית, גבול מגרש, מספר מגרש, יעודים, רסטרים, רוזטה.
  ג. כל יעוד שמופיע בתשריט יופיע במקרא השייך לו. ולהיפך, אין לציין ייעודים במקרא שאינם מופיעים בתשריט.
 4. רוזטות יהיו מודגשות ויהיו מעל לכל השכבות השרטוט.
 5. טבלת שטחים תהיה זהה בתשריט ובתקנון ותכיל את כל היעודים שבגבול התכנית במצב מאושר ומוצע.
 6. קביעת מספרי מגרשים וכבישים במצב מוצע תהיה בהתאמה לתכניות קיימות ביישוב והקצאת שטח מהחטיבה/המנהל (שלא יהיו כפילויות מספרים מול תב"עות אחרות שבתוקף).
 7. מצב מאושר: נדרש להראות את התכניות בתוקף בצבע עפ"י היעודים שמופיעים בתשריט.
 8. מצב מוצע:
  - נדרש להראות רק את התכנית המוצעת בצבע.
  - תכניות מאושרות מעבר לגבול התכנית המוצעת יופיעו כפרצלציה בקו שחור.
  - דרכים מאושרות/קיימות שמעבר לגבול התכנית יש לצבוע לפי נוהל מבא"ת.
 9. הצגת גבול תכניות בתוקף (בהפקדה אם קיים) עפ"י נוהל מבא"ת ולציין "תכנית מאושרת מס'...." בצבע כחול בסמוך לגבול.

נספח בינוי

 1. קביעת קנ"מ לנספח בינוי וחתכים יהיה בהתאם לשטח התכנית:
  - שטח עד 2 דונם:               1:100 בגיליון אחד
  - שטח 2 עד 50 דונם:         1:250/1:500 בגיליון אחד
  - שטח גדול מ-50 דונם:      1:500/1:1000 גיליון תכנית וגיליון חתכים בנפרד
  * יתכנו הנחיות שונות לאחר בדיקת הנספח.
 2. נספח הבינוי יכיל התיחסות לנתונים הבאים:
  א. מדידה (דרישות זהות לתשריט)
  ב. גבול תכנית
  ג. גבול מגרש
  ד. מספר מגרש
  ה. מספר יח"ד במרכז המגרש
  ו. קו בנין מוצע
  ז. קו בנין לביטול
  ח. מידות קווי בנין
  ט. מבנה להריסה
  י. מפלס 0.00 אבסולוטי
  יא. מפלסי פיתוח
  יב. חץ צפון
  יג. רוזטות יהיו מודגשות ויהיו מעל השכבות.
  יד. קונטור מבנה מוצע.
  טו. סימון וציון מספור החניות, תוואי הדרך, מדרכות ותחנות אוטובוסים.
  טז. יש להוריד מהכבישים מידע הנוגע לתכנית תנועה ומפריע להבנת נספח הבינוי כגון: מאזן חניות ,רדיוס כבישים, גובה הציר וכו'
  יח. אין להציג תכנון נופי (כגון: עצים, עציצים ריצוף וכו')
 3. נדרשת התאמה של נספח הבינוי לנספח התנועה המאושר: מספר חניות, רוזטות, מידות זכות הדרך.
 4. יש לשים לב, שכל מידע חיוני שמופיע בסעיף 2 יופיע במקרא. ולהיפך, אין לציין מידע במקרא שאינו מופיע בנספח הבינוי.
 5. הצגת המידע תהיה בצורה ברורה ונהירה, ומידע חיוני לא יעלה אחד על השני.
 6. צביעת מגרשים המיועדים לשצ"פים אינטנסיביים במילוי ירוק בהיר.
 7. צביעת כבישים במילוי אפור בהיר.
 8. סימון חתכים במקומות רלוונטיים (החתך יהיה "ישר" ו"יתחיל" ו"יסתיים" מעבר לגבול התכנית).
 9. חתכים יכללו את הפרמטרים הבאים:
 • סרגל גבהים משני צידי החתך
 • סימון ק.ק.ט בקו מקווקוו
 • סימון ק.ק.מ בקו רציף כולל מפלסים אבסולטים סופיים
 • גבול תכנית (לסמן ולציין בכחול עבה)
 • גבול מגרש (לסמן ולציין בכחול דק)
 • קווי בנין  (לסמן ולציין בהתאם לנוהל מבא"ת)
 • מידות קווי בניין (לסמן ולציין באדום)
 • מספרי מגרשים ויעודם לאורך החתך כולו
 • מבנים בהתאם למספר הקומות שאפשרי מבחינת זכויות הבניה, מספור קומות ומפלסים כולל 0.00 אבסולטי של כל מבנה ומבנה (במקרה של מגרש מגורים יש לציין מס' יח"ד).
 • חתך שעובר בדרך, יש להוסיף רוזטה.
 • מתחת לחתך יופיע קו מידה שיציג את חלוקת הדרך למסעה, חניה ומדרכה.
 • תחת כל חתך יש לציין את מס' החתך.
 • הצגת מפלסי הקרקע והבינוי גם מעבר לגבול התכנית כדי לראות התחברות למצב קיים.פרטי התכנית

 

פרטי עורך התכנית

צירוף מסמכים

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאורטל רענן מזכירת מחלקת תכנון בטלפון 02-9977234 או בפנייה מקוונת