כל הפרטים על הגשת תכנית בינוי למגרש ציבורי

מהי תכנית בינוי?

תכנית למגרש ציבורי, מטרתה לתכנן בצורה מיטבית ומתכללת את השימושים השונים במגרש תוך התייחסות להנחיות הועדה והוראות התכנית החלה על המגרש.הנחיות הועדה להגשת תכנית בינוי למגרש ציבורי

תנאי סף:

 1. הגשת תכנית בקנ"מ 1:500 – 1:250. הפירוט ייקבע עפ"י מהות התכנית והצורך.
 2. הגשת התכנית על רקע מפת מדידה מצבית מעודכנת לחצי שנה האחרונה ערוכה וחתומה ע"י מודד מוסמך.
 3. הגשת תכנית בפורמט אחוד 
 4. שרטוט  השכבות בקובץ בהתאם למפרט למיפוי לאומי. 
 5. לנוחיותכם- מצ"ב רשימת שכבות נפוצות (במידה וקיימים אלמנטים נוספים יש להוסיף שכבות בהתאם למפרט מיפוי לאומי). 
 6. התכנון יכלול:
  - גבול מגרש בהתאם לתכנית מאושרת.
  - קווי בנין לפי תכנית מאושרת.
  - מבנים קיימים.
  - מבנים להריסה.
  - סימון מבנים מתוכננים וחץ כניסה. (יש לציין על המבנה (בבלוק אטריביוט) את המידע הבא: שימוש המבנה, מס' קומות, גובה המבנה, מס' כניסות).
  - עצים קיימים
  - גובה מבנים ותיאורם.
  - דרכי גישה למבנים.
  - הצגת פתרון ניקוז.
  - גידור ותימוך המגרש.
  - קווי מים, חשמל ותשתיות שונות.
  - חתכי אורך ורוחב אופייניים עד מחוץ לגבולות המגרש.
  - ציון מפלסים מתוכננים בתוך המגרש ומחוץ למגרש ומפלסים קיימים.
  - הגדרת מרחק בין מבנים, אם לא מופיע בתכנית המאושרת.
  - סימון קק"ט וקק"ס בקו מקוקו.
  - מיקום מתקני פינוי אשפה.
  - חניות ומאזן חניה בהתאם לשימוש המבנים הקיימים והמתוכננים במגרש.
  - טבלת שטחים.
 7. התכנית שתאושר תהיה חתומה ע"י עורך ומגיש התכנית והיועצים הנדרשים.
 8. יש להגיש תכנית בקובץ PDF מפורט, ו-DWG באתר המקוון במקביל להגשת תכנית מודפסת לכתובת המועצה: מ.א מטה בנימין, אזור התעשיה שער בנימין.


פרטי עורך התכנית

 

 
פרטי התכנית

 

צירוף מסמכים

 
לפרטים נוספים ניתן לפנות לאורטל רענן מזכירת מחלקת תכנון בטלפון 02-9977234 או בפנייה מקוונת