שימו לב, מתן התמיכה מותנה באפשרות תקציבית ואין בפרסום כל התחייבות למתן תמיכה.

 הגשת בקשה לקבלת תמיכה >>

 1. ניתנת בזאת הודעה לציבור המבקשים על מועד סופי להגשת בקשות תמיכה, עפ"י נוהל תמיכות במוסדות ציבור ברשויות המקומית, כפי שפורסם בחוזר מנכ"ל מיוחד של משרד הפנים 4/06 (להלן – "הנוהל").
 2. הנוהל נועד להסדיר מתן תמיכות מאת המועצה לגופים השונים הפועלים בתחום הרשות בתחומים חינוך, רווחה, תרבות, דת, בריאות, ספורט, מחקר, ארכיאולוגיה ועוד, כדי לסייע בפעילותיהם למען הציבור.
 3. על מגישי הבקשה להוכיח במטרות העמותה ובמאזנים את הפעילות עבורה מבוקשת ההקצבה. בבקשות להקצבה עבור הנושאים דלהלן, יש לפרט, בין היתר, את הנושאים ולצרף במסמכים המתאימים בתנאי הסף של כל תבחין ותבחין. תבחינים אשר אושרו בישיבת מליאת המועצה מפורסמים באתר המועצה.
 4. חלוקת התמיכות תתבצע עפ"י הנוהל והתבחינים שאושרו ע"י מליאת המועצה לשנת 2023.
 5. הפניות יהיו בהתאם לנוהל ולדין.
 6. את טפסי הבקשה והוראות הנוהל ניתן להשיג באתר המועצה   www.binyamin.org.il  האחריות לקבלת הטפסים ולהגשתם במועד – חלה על המוסדות.
 7. הבקשות ייבדקו ע"י הועדה המקצועית בכפוף לנוהל ולתבחינים כולל ביקורים בשטח, והכל במסגרת התקציב המיועד לנושא.
 8. לבירורים נוספים:  משרדי מישור חשבות – 02-5001772 שלוחה מספר 29 [email protected]
 9. המעוניינים מתבקשים להגיש בקשותיהם עד ל 19.6.23
 10. בקשות יתקבלו על גבי טופס הבקשה בלבד, בצרוף המסמכים הנקובים בטופס הבקשה.
 11. בקשה שלא תוגש עד המועד הנ"ל ולא יצורפו לה כל המסמכים הדרושים, לא תידון.
 12. למגיש הבקשות לקבלת תמיכות מובהר בזאת, כי מתן התמיכות מותנה באישור תקציב מתאים ע"י מליאת המועצה ושר הפנים וביכולת התקציבית של המועצה. בהיעדר התנאים הנ"ל, לא יינתנו תמיכות.
 13. אין בהודעה זו כל התחייבות למתן סיוע כלשהו למגישי הבקשות.