נאוה רוזנבלום
מבקרת מועצה וממונה על תלונות הציבור

 הגשת תלונה>>

תלונות הציבור ומבקרת המועצה

ביקורת המועצה

הביקורת ברשויות המקומיות פועלת מכוח הדין, ומהווה חלק ממערכת הבקרות והאיזונים של המבנה הדמוקרטי של השלטון בישראל.
תפקידה של הביקורת הציבורית להבטיח שהגוף השלטוני המבוקר פועל על פי הכללים שנקבעו לו כדין, ולדווח לציבור על כל חריגה מהם.
הביקורת אינה חלק ממערך הביצוע של הרשות אותה היא הוסמכה לבקר.


תלונות הציבור

לפי הוראות  חוק הרשויות המקומיות (ממונה על תלונות הציבור), התשס"ח-2008  מבקרת המועצה ממלאת גם את תפקיד הממונה על תלונות הציבור (Ombudsman).


הגשת תלונה

כל אדם רשאי להגיש תלונה לממונה על תלונות הציבור על הרשות המקומית ומוסדותיה, על עובד, על נושא משרה או על ממלא תפקיד ברשות המקומית, וכן על גוף מבוקר כמשמעותו בסעיף 170א(ב) לפקודת העיריות, על נושא משרה או על ממלא תפקיד בו ובלבד שהתקיימו התנאים שלהלן:

 • המעשה פוגע במישרין במתלונן עצמו, או מונע ממנו במישרין טובת הנאה, או מעשה הפוגע במישרין באדם אחר או המונע ממנו במישרין טובת הנאה והמתלונן קיבל, להנחת דעתו של הממונה על תלונות הציבור, את הסכמתו של אותו אדם להגיש תלונה בעניינו.
 • המעשה נעשה בניגוד לחוק או שנעשה בלא סמכות חוקית או בניגוד למינהל תקין, או שיש בו משום נוקשות יתרה או אי-צדק בולט.

לפני הגשת תלונה לממונה, ראוי וכדאי לבחון האם מדובר ב"תלונה" בהתאם להגדרות החוק.  ייתכן ומדובר בפנייה שיש להפנות למחלקה המתאימה במועצה או לפניות הציבור.

לא יהיה בירור בתלונות אלה:

 • תלונה בעניין התלוי ועומד בבית משפט או בבית דין או שבית משפט או בית דין הכריע בו לגופו;
 • תלונה שהממונה על תלונות הציבור סבור שהיא קנטרנית או טורדנית;
 • תלונה על פעולה שיפוטית או מעין שיפוטית;
 • תלונה של עובד בעניין הנוגע לשירותו כעובד, ואולם יהיה בירור על מעשה החורג מהוראות חוק, תקנות, הסכם קיבוצי או מהסדרים כלליים שנקבעו כדין;
 • תלונה בעניין שכבר הוגשה לגביו תלונה למבקר המדינה בתפקידו כנציב תלונות הציבור לפי חוק מבקר המדינה, התשי"ח-1958 [נוסח משולב].

לא יהיה בירור בתלונות אלה, אלא אם כן מצא הממונה על תלונות הציבור שיש סיבה מיוחדת המצדיקה את בירורן:

 • תלונה בעניין שניתנה בו החלטה שעליה אפשר, או היה אפשר, להגיש על פי דין השגה, ערר או ערעור, והוא אינו מסוג העניינים שסעיף קטן (א)(1) דן בהם;
 • תלונה שהוגשה לאחר שעברה שנה מיום המעשה שעליו נסבה התלונה או מיום שהמעשה נודע למתלונן, לפי המאוחר יותר.

סודיות:
הממונה על תלונות הציבור חייב לשמור בסוד כל ידיעה שהגיעה אליו עקב עבודתו, לא לעשות בה שימוש ולא לגלותה לאחר, אלא לשם ביצוע תפקידיו או תפקידו כמבקר המועצה, זולת אם הגילוי נדרש על פי כל דין.

 


דרך הגשת תלונה

על התלונה להיחתם בידי המתלונן ויצוינו בה שם המתלונן ומענו, תיאור מפורט של העניין שעליו נסבה התלונה, לרבות המועד שבו אירע, וכל פרט אחר הנוגע לעניין והמסייע לבירור יעיל של התלונה.

אפשרויות להגשת תלונה:

 הגשת תלונה בטופס מקוון>>

ניתן למלא ידנית את פרטי התלונה  בטופס הגשת תלונה המצורף ולשלוח לממונה על תלונות הציבור במועצה, בצירוף כל המסמכים הנדרשים:

 • לדוא"ל [email protected]
 • לפקס שמספרו 153-2-9977263
 • בדואר לכתובת: המועצה האזורית מטה בנימין, אזור התעשייה שער בנימין.