הנחיות למילוי טופס העברת זכויות

מהי העברת זכויות?

מסמך אישור להעברת זכויות משמש לצורך העברת זכויות על הנכס למול הרשויות.

המסמך מהווה חתימה של המועצה כי אין חוב על הנכס.

שימו לב - אישור זה איננו מהווה החלפת מחזיקים בנכס לצרכי חיובי ארנונה. על מנת לבצע החלפת מחזיקים בארנונה, יש למלא טופס בקשה לחילופי מחזיקים בנכס >>

עד שלא תוגש בקשה להחלפת מחזיקים, המחזיק הקיים ממשיך להיות מחויב בארנונה.


הגשת הבקשה

יש למלא בקשה להעברת זכויות>> באמצעות אתר המועצה. נמצא גם בתחתית העמוד.

ניתן למלא טופס בקשה גם בזמן קבלת קהל ביום א' בין השעות 08:30-14:00 בשער בנימין.


מסמכים נדרשים

  • צילום ת.ז כולל הספח של כל אחד מהצדדים.
  • טופס חתימת הישוב - להורדה >>

בבקשה להעברת זכויות בית/מגרש יד שניה יש לצרף בנוסף:

  • הצהרת הרוכשים-  להורדה >> 
  • חוזה מכר
  • היתר בניה במידה ויש

תהליך הטיפול בבקשה

טופס הבקשה עובר לטיפול על ידי נציגי השירות שלנו. בשלבים השונים הפונה יקבל הודעות עם סטטוס הבקשה.

כחלק מתהליך הבקשה, ישלח מודד אל הנכס בגינו הוגשה בקשה.

במידה וימצאו אי התאמות בין חיוב הארנונה או ההיתר לבין המצב הקיים בשטח יוקם חוב על הנכס בגין ארנונה או/ו אגרות והיטלי בניה. לאחר תשלום יימשך הטיפול בבקשה.

בסיום התהליך, תוך מקסימום 21 ימי עבודה, יקבל הפונה "אישור להעברת זכויות".

אישור מקור יימסר לפונה באמצעות הגעתו אל קבלת קהל או באמצעות הדואר.


פרטי הרכישה

פרטי מגיש הבקשה

 

פרטי הקונה/ מוכר

 

פרטי קונה נוסף

קונים נוספים
שם פרטישם משפחהתעודת זהותטלפון נייד

 
פרטי הנכס

 

צירוף מסמכים

 

אופן קבלת האישור