הנחיות והסברים למילוי הטופס

מהו מחזיק בנכס?

לכל נכס יש "מחזיק". המחזיק בנכס ייחשב כל אדם שהוא בעל הזיקה הקרובה ביותר לנכס. ככלל, בעל הנכס ייחשב בעל הזיקה הקרובה ביותר לנכס, אלא אם כן יש בעל זיקה קרוב יותר, כגון שוכר לתקופה של 12 חודשים לפחות, ובתנאי שנמסרה על כך הודעה בכתב למועצה. על פי החוק, המחזיק בנכס חייב בתשלומי הארנונה.


מתי יש להודיע למועצה על שינוי שם המחזיק בנכס?

  • בעת יציאה או כניסה מהנכס – יש לדווח בזמן ובכתב למועצה בכתב על מועד הכניסה / היציאה מהנכס .
  • יציאה מנכס: כל עוד לא התקבלה הודעה בכתב על מועד השינוי, יהיה המחזיק הרשום בספרי המועצה חייב בארנונה. על ההודעה להתקבל בזמן העזיבה שכן לא ניתן לבצע חילופי מחזיקים למפרע (רטרואקטיבי).
  • בעל בית שים לב: ע"פ החוק, חובה עליך לדווח על כל שינוי בהחזקת הנכס. בהעדר דיווח על שינוי, תירשם כמחזיק בנכס שכן אתה בעל הזיקה הקרובה ביותר.
  • אם שולם שובר ארנונה הרשום על שם מחזיק אחר, במקרה שתיווצר יתרת זכות, היתרה תישאר בחשבונו ועל שמו של המחזיק האחר.

יחידות דיור - הבהרה

הוספת יחידות דיור שלא בהתאם להיתר הבניה, מעמיסה על חניות תשתית וגוררת עלויות ישירות ועקיפות על כספי הציבור ביישוב ובמועצה. 

על פי מדיניות המועצה כל בעל נכס ישא בחיוב הארנונה עבור כל חלקי הנכס שלו. כדי להכיר בחיוב השוכרים יש להמציא היתר על פיצול הדירה כדין.  


אילו מסמכים דרושים לביצוע חילופי מחזיקים?

במקרה של החלפת בעלים (קנייה/מכירת נכס):

  • צילום הסכם מכר שלם חתום בידי שני הצדדים.
  • צילום תעודת זהות של הבעלים החדשים של הנכס (כולל ספח).  
  • במקרה של רכישת נכס חדש: צילום של פרוטוקול מסירת הדירה.

במקרה של יציאת שוכר מהנכס

  •  טופס הצהרה בדבר שינוי שם המחזיק בנכס. יש לרשום את הפרטים של בעל הנכס (שם מלא, ת"ז ומספר טלפון נייד)

במקרה של כניסת שוכר לנכס

  • צילום הסכם שכירות שלם לתקופה של 12 חודשים לפחות, החתום בידי שני הצדדים.
  • צילום תעודת זהות של ה"מחזיק" החדש (כולל ספח).

שימו לב - טופס זה מיועד למילוי ע"י תושבים בלבד. לחילופי מחזיקים בנכס לעסקים לחץ כאן >> 
בקשה לחילופי מחזיקים בנכס

 

 
פרטי מגיש הבקשה

 

פרטי הבקשה

פרטי בעל הנכס

 

פרטי הנכס

יש למלא את מספר הנכס במלואו ספרות בלבד ללא קו נטוי /

 

 

 
צירוף קבצים

 

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות למוקד הגבייה 02-6492929 בימים א-ה בין השעות 8:00-15:30.