'החינוך בראש' - המועצה מקצה חלק גדול ממשאביה ומתקציבה לטובת קידום החינוך. אגף החינוך במועצה מופקד על מכלול שרותי החינוך הניתנים לילדי בנימין מעת לידתם ועד למועד בגרותם- מגיל 3 חודשים ועד גמר התיכון. המועצה מספקת, בתמיכת משרד החינוך, את התשתיות הפיזיות והחינוכיות ואת השירותים ההיקפיים וניהוליים הנצרכים לקיום מערכת חינוך מתקדמת ואיכותית. באחריות האגף נמצאים מוסדות חינוך רבים ובהם: 110 כיתות מעון, 236  כיתות גן, 35 בתי ספר יסודיים, 19 בתי ספר על יסודיים.