מענה טלפוני בין השעות 8:30-14:00.

קבלת קהל בנושא אסדרת מים: יום א' בין השעות 08:30-14:00 בשער בנימין בתיאום מראש.

 

היחידה לבקרה על הניהול התקין בישובים, נועדה לשפר את התנהלות הישובים, להעלות את רמת הניהול ולהאיר נושאים שגרמו בעבר להסתבכויות כלכליות.

הישובים נדרשים לפעולעל פידרישות החוק ובסטנדרטים ניהוליים, כפי שהוגדרו ע"י המועצה.

23% מתקציב הסל שמעבירה המועצה לישובים הינו תקציב המותנה בעמידה בכללי הניהול התקין. החל משנת 2010 ישנן שלוש בדיקות בכל שנה. רמת עמידת הישוב בדרישות הניהול התקין מתורגמת לשיעור המענק המותנה, שיקבל הישוב בכל שלישון.

 

הנושאים הנבדקים:

משק המים והביוב - איתור פחת מים בישוב (מים שהולכים לאיבוד), ומיגורו ככל שניתן, ע"י:גיבוי כל הצריכות במדי מדידה, איתור נזילות, גביה לפי תעריפי הנציבות ועוד. ובכך לשפר את ההפרשה של היתרות בין קניית המים למכירתם בישוב, בניכוי ההוצאות, לטובת קרן המים.

העסקת עובדים - קיום חוזי העסקה עפ"י החוק, רישומי ימי עבודה כחוק, הפרשה לקרן הפיצויים והעברת יתר תשלומי החובה של הישוב, המעביד, כחוק.

כספים ודו"חות - מעקב אחר ניצול תקציב הישובים במהלך השנה, הגשת המאזן בסוף שנה ובדיקתו בהתאם לנ"ל. בדיקת יתרות חשבונות הבנק בישוב, בדיקת דרכי התמודדות הישוב בגבייתו חובות תושבים והצעת דרכים לייעולה.

נושאים משתנים - נושאים אלו נדרשים לבדיקה ממחלקות המועצה, בתיאום עם הישובים.

 

נושאים נוספים באחריות המחלקה:

תקציבי ישובים – מתן הנחיות לוועדים ולמזכירי הישובים על דרך הכנת תקציב הישוב כיאות. בדיקת התקציבים והגשתם לאישור מליאת המועצה.

צווי ארנונה – בדיקת צווי הארנונה של הועדים המקומיים והגשתם לאישור מליאת המועצה.

ישובים במיקוד - המחלקה, בשיתוף מדור קהילה ויועצים אירגונים וכלכליים, מלווים ישובים שהוגדרו כזקוקים לליווי צמוד. הליווי כולל סיוע בתחומים:החברתי, הכלכלי והמוניציפאלי.