המועצה האצילה מסמכויותיה לועדי הישובים לטפל בחלק מהשרות המוניציפאלי בתחומיהם. חלק מהשרותים ניתנים באופן בלעדי ע"י המועצה, חלק מטופלים במשותף, וחלק מהשרותים ניתנים באופן בלבדי ע"י ועד הישוב.
על מנת לאפשר קיומו של שרות זה, מתקצבת המועצה את הישובים בשני סוגי תשלומים: הקצבה חודשית - תשלום כללי עבור מתן השרותים, העסקת עובדים ועוד.

תשלומים ע"פ מפתח - ראה להלן.

להלן פירוט הנושאים והסעיפים שמועברים ליישוב בהקצבות, וכן הסברים לגבי אופן החישוב והתקצוב:

 

  • הקצבה חודשית; לפני קריטריונים המורכבים משקלול של מספר מרכיבים: מספר תושבים, מספר משפחות, מרחק ממרכז הערים, חתך סוציואקונומי, לסעיף זה מוקצבים כ- 10,000,000 ₪ מידי שנה.
  • השתתפות ברכב ביטחון; בהתאם להשתתפות משרד הביטחון ביישובים. כיום עומד על כ- 40,000 ₪ 
  • חשמל ביטחון ותאורת פנים; התקציב מותאם על פי מספר פנסים- משוקלל ל- 125W. את האחזקה הפיסית מבצעת המועצה באמצעות החברה לפיתוח.
  • גני ילדים; אחזקה שוטפת- 624  לחודש לכיתת גן; רכישות- 250 ₪ לכיתה+ 13 ₪ לילד לחודש;  בהתאם לאישור משרד החינוך ניתנת סייעת צמודה לילד החינוך המיוחד.
  • מעון; אחזקה- 864 ₪ לחודש לכיתת מעון; רכישות- 150 ₪ לכיתה+ 10 ₪ לילד; הזנה- 125 ₪ לחודש לילד.
  • בית ספר; תקציב שוטף- 225 ₪ לילד לשנה+ 9,300 ₪ לכיתה לשנה, מחולק ל- 13 תשלומים. תקציב צמיחה- 60 ₪ לילד לשנה +2,300 ₪ לכיתה לשנה, מחולק ל- 3 תשלומים. בהתאם לאישור משרד החינוך ניתנת סייעת צמודה לילד החינוך המיוחד.
  • ליווי תלמידים- חינוך מיוחד; אנו משתדלים להעסיק מלווים לילדים הזקוקים לכך. נשמח אם תסייעו לנו למצוא מלווים מתאימים. 
  • גבייה וארנונה; במרבית הישובים הגביה של ארנונה ואגרת ביוב נעשית ע'י המועצה בדף ההקצבות. המועצה מתגמלת את הישובים בדמי טיפול בגביה.