אגף נכסים והכנסות עוסק במדידות הנכסים בתחום המועצה, סיווג ועדכון שטחי הנכסים לשם חיובי הארנונה, העברת זכויות וניהול נכסי נדל"ן של המועצה, טיפול ומעקב על הקצאות מקרקעין ומבנים בתחומי המועצה, ניהול תקין וחידוש ועדכון חוקי העזר של המועצה.