החל מספטמבר 2008 ביטלה נציבות המים את מכסות המים לגינון, ותעריפי המים שונו בהתאם.