ועדת זכאות ואפיון קובעת את זכאותו של תלמיד עם מוגבלות לשירותי חינוך מיוחדים, רמת התפקוד שלו והיקף סל השירותים שיקבל למשך שלוש שנים או עד למעבר בין שלבי חינוך.

(על פי תיקון מס' 11 לחוק החינוך המיוחד, תשע"ט-2018, החל משנת תש"פ)

כל מה שצריך לדעת על ועדת זכאות ואפיון

סמכויות ועדת זכאות ואפיון

קביעת רמת התפקוד ורמת התמיכה הנדרשת לתלמיד המופנה לדיון בוועדה.

קביעת זכאותו של התלמיד לקבל שירותי חינוך מיוחדים במוסד החינוך בשל מוגבלות אחת או יותר.

קביעת היקף סל השירותים של תלמיד הלומד בחינוך הרגיל שנמצא זכאי לשירותי חינוך מיוחדים בהתאם לצרכיו.


התלמידים המגיעים לוועדה והגורמים המפנים

הגורמים שבאפשרותם להפנות בקשה לדיון בוועדת זכאות ואפיון הם הורי התלמיד או התלמיד, צוות רב מקצועי, נציג רשות חינוך מקומית, ארגון ציבורי שהוסמך לעניין זה על ידי שר החינוך או נציג שירותי הרווחה שהוסמך לעניין זה על ידי שר העבודה והרווחה והשירותים החברתיים.


המוזמנים לוועדה

 1. ההורים של התלמיד והתלמיד או מי מטעמם. ההורים רשאים להזמין לוועדה גורמים נוספים מטעמם. החלטה על שיתוף התלמיד תיקבע בשיתוף עם ההורים.
 2. איש צוות ממוסד החינוך שבו לומד התלמיד שהוא איש הצוות הרב מקצועי.
 3. אנשי מקצוע מתחומים שונים לפי הצורך ובהם רופא מומחה או עובד סוציאלי.
 4. נדרש להזמין מומחה בתחום המוגבלות מטעם המתי"א או מתי"א המתמחה בעיוורים או המרכז הטיפולי לחירשים.

המסמכים המוצגים בפני הוועדה

 • תיעוד מפורט של ההתערבויות שנעשו במוסד החינוכי שבו לומד התלמיד.
 • מסמכים קבילים - אבחנת המוגבלות של התלמיד.
 • בדיקות שמיעה וראייה עדכניות.
 • סיכום התוכנית האישית שהוכנה לתלמיד, לרבות תלמידים החוזרים מאשפוז בבית חולים.
 • שאלון הפניה לוועדת זכאות ואפיון.
 • שאלון ראמה (לתלמידים חדשים המופנים לועדה)
 • מומלץ להציג שאלון הורים וכן שאלון תלמיד/ה.
 • ההורים רשאים לצרף מסמכים נוספים.

החלטות ועדת זכאות ואפיון

ועדת זכאות ואפיון שקבעה את זכאותו של התלמיד לשירותי חינוך מיוחדים תמסור להורי התלמיד מידע בכתב תוך 14 ימים ממועד הדיון בדבר פירוט השירותים שהתלמיד זכאי לקבל בכל מסגרת חינוכית שבה ילמד מבין אלה:

 1. גן או כיתה רגילים במוסד חינוך רגיל.+ זכאות לתמיכה מתוך הסל המוסדי
 2. גן או כתה רגילים במוסד חינוך רגיל + קבלת סיוע אישי.
 3. כיתה מיוחדת בביה"ס רגיל ( כיתה מקדמת )
 4. מוסד חינוך שניתנים בו שירותי חינוך מיוחדים (כיתה או גן לחינוך מיוחד).

לאחר קבלת הזכאות יבחרו הורי התלמיד את מוסד החינוך שבו ילמד ילדם מבין האפשרויות שלעיל, ויודיעו על בחירתם לוועדת הזכאות והאפיון באמצעות טופס לרישום סוג המסגרת החינוכית תוך 14 ימים מיום שנודע להם על קביעת הוועדה.

טופס בחירת הורים את סוג המטופס בחירת הורים את סוג המסגרת בה ילמד התלמיד/הסגרת בה ילמד התלמיד/ה

במקרה שההורים לא הודיעו על בחירתם בתקופה האמורה, רשאית ועדת הזכאות והאפיון להחליט על המסגרת החינוכית המתאימה לתלמיד. הוועדה תעניק זכות קדימה לשילוב התלמיד במוסד לחינוך רגיל.

במקרים שוועדת זכאות ואפיון סברה, בהסתמך על חוות דעת של גורמים טיפוליים, שיש חשש ממשי לפגיעה בשלום התלמיד או בשלומם של אחרים במסגרת החינוכית שבה בחרו הוריו, יובא הדיון בבחירת סוג המסגרת בפני מנהלת אגף א' חינוך מיוחד במשרד החינוך או סגניתה. זאת לאחר שתינתן להורי התלמיד הזדמנות להשמיע את עמדתם בתוך 14 ימים מיום קבלת הודעת ההורים על בחירתם.

החלטות של ועדת זכאות ואפיון ימומשו בשנת הלימודים העוקבת


השגת ההורים על ועדת זכאות ואפיון

ועדת השגה היא ועדה מתוקף חוק חינוך מיוחד המתקיימת במשרד החינוך בראשות מנהל המחוז או נציגו.

הוועדה דנה בהשגה של הורים על החלטה של ועדת זכאות ואפיון בלבד.

הבקשה להשגה תוגש בתוך 21 יום מיום קבלת מכתב ההחלטה של ועדת זכאות ואפיון ברשות המקומית.

המסמכים הנדרשים לצורך הגשת הבקשה:

●       החלטת ועדת זכאות ואפיון
●       פרוטוקול דיון מועדת זכאות ואפיון (אפשר לקבל ממחלקת חינוך מיוחד)
●       אבחונים של התלמיד/ה שהוצגו בוועדה
●       אבחונים נוספים ו/או חדשים
●       פניית הורים (במידה וקייימת)
את הבקשה ניתן להגיש בקישור הבא: בקשה להשגה (ערעור) על החלטת ועדה

לפני מילוי הטופס ודאו שיש ברשותכם את כל המסמכים הנדרשים בקבצים סרוקים ושמורים בשם באותיות באנגלית.

ללא הגשת המסמכים הנדרשים במלואם לא נוכל לדון בפנייה ולזמן לדיון.

לברורים נוספים ניתן לפנות באמצעות הדוא"ל: [email protected]