פרסום לידיעת הציבור של טיוטת צו הארנונה לשנת 2023 ( מועצה + וועדים מקומיים):

סדר יום מליאה:

פרסום לידיעת הציבור של צו הארנונה לשנת 2022 ( מועצה + וועדים מקומיים):

פרסום לידיעת הציבור של צו הארנונה לשנת 2021 (מועצה+וועדים מקומיים):

צווי ארנונה משנים קודמות: