מספר הנפשות המתגוררות דרך קבע ביחידת הדיור

לגבי ילדים שטרם מלאו להם 18 שנים יש לצרף ספח של ההורה בו מפורטים פרטי הילדים. כמו כן יש לצרף את האישורים הנדרשים לגבי מי שאינם אזרחי ישראל
Browser not supported

בתוך 21 יום מקבלת הטופס בצירוף כל המסמכים הנדרשים תימסר לך הודעה על מספר הנפשות שספק המים הכיר בהן.