1
פרטי המבקש
2
פרטי הכלב/חתול/אחר
3
הצהרת המבקש

 

מין * שדה חובה

מעוקר/מסורס * שדה חובה

באם הכלב מסורס/מעוקר הנך חייב באישור סירוס/עיקור!

כלב נחייה

אם אין ברשותך מס' שבב מכל סיבה שהיא אנא ציין/י זאת בהערות

אנא בחר/י * שדה חובה

אישור סירוס/עיקור לכלב מסוכן

תנאים להחזקת כלב מסוכן – הודעה לבעלים:

  • החזקת כלב מסוכן ברשות הפרט חייבת להיות באופן שלא יוכל לצאת מהמתחם הסגור, תוך הצבת שלטי אזהרה, ושימת זמם בכל מקרה שיש בסביבה אדם מתחת לגיל 16.
  • החזקת כלב מסוכן ברשות הרבים הוגבלה לידי אדם בוגר מגיל 18.
  • הכלב חייב להיות מוחזק ברצועה שאורכה לא יעלה על שני מטרים, ושפיו חסום בזמם.
  • לפי החוק הארצי מגדלי כלב מסוכן / מעורב עם גזע מסוכן חייבים לדאוג לעיקור/סירוס הכלב מרגע שמלאו לו/ה שישה חודשים ולעדכן זאת את מחלקת ווטרינריה.

3. הצהרת מבקש א. אני מצהיר כי כל הפרטים שרשמתי בסעיפים 1 ו- 2 לעיל נכונים ומדוייקים. ב. הורשעתי / לא הורשעתי בעברות לפי חוק להסדרת הפיקוח על כלבים, לפי חוק צער בעלי חיים או לפי סעיפים 338 (6) ו- 451 לחוק עונשין, התשל"ז-1977. (סעיף התעללות בבע"ח). אני נותן בזה את הסכמתי, לפי סעיף 6 לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, התשמ"א-1981 (להלן-חוק המרשם) שהמשטרה תמסור עלי מידע מן המרשם לעניין עבירות כאמור בסעיף זה. ג. מצהיר בזה שלמיטב ידיעתי כלבי לא נשך אדם במהלך עשרת הימים האחרונים. ד. מבקש שהורשע יפרט את פרטי ההרשעה. אין צורך להצהיר על הרשעות שהתיישנו לפי חוק המרשם. * שדה חובה

אני מצהיר

 

שימו לב שאכן מילאתם וצירפתם את כל הפרטים והמסמכים הנחוצים על מנת שנוכל לטפל בבקשתכם

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאסתי רשבסקי מזכירת מחלקת וטרינריה בטלפון:  02-9700610 או בכתובת vtb106@binyamin.org.il