מידע ומונחים

בעל עסק

לרבות בעל רישיון העסק, מבקש הרישיון, המחזיק בעסק או האדם שבהשגחתו, בפיקוחו או בניהולו פועל העסק, בין יחיד ובין תאגיד.

גורם מוסמך ארצי

כל אחד מאלה, לפי העניין:

(1)   ראש רשות הרישוי שבתחומה נמצא העסק או עובד בכיר אחר מקרב עובדיה שהוא הסמיך לעניין זה;

(2)   המנהל הכללי של המשרד נותן האישור או עובד בכיר אחר מקרב עובדי משרדו שהוא הסמיך לעניין זה;

(3)   נציב כבאות והצלה או קצין כבאות והצלה בכיר אחר שהוא הסמיך לעניין זה;

(4)   המפקח הכללי של משטרת ישראל או קצין משטרה בכיר אחר שהוא הסמיך לעניין זה.


דרישות רשות הרישוי

מסמכים ותנאים הנדרשים מטעם רשות הרישוי וכל החלטה או הוראה אחרת מטעמה לפי החוק לעניין סוג מסוים של עסקים הכלולים במפרט האחיד, אשר פורסמו באתר האינטרנט של רשות הרישוי.


הוראות לצד המפרט האחיד

מסמכים ותנאים כאמור בסעיף 7ג2(ג) לחוק, שנקבעו בחיקוק, הנדרשים מבעל עסק לפי החוק, לרבות לפי סעיפים 6ב, 6ג ו-8 עד 11ב לחוק, ואולם אין באי-פרסומם כדי לפטור מן הדרישה להגישם או למלאם.


היתר זמני

היתר להפעלת העסק, שמעניקה רשות הרישוי לרישיון עסק בעסק טעון רישוי, לתקופה מצטברת של שנה אחת לכל היותר. במהלך פרק זמן זה יכול מגיש הבקשה להפעיל את העסק, אך עליו להשלים את התנאים שמציבים בפניו נותני האישור על מנת לקבל בסיום פרק הזמן את רישיון העסק.


עסקים טעוני רישוי

סוגי עסקים המפורטים בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013 , אשר קבלת רישיון עסק מהווה תנאי להקמתם. סוגי העסקים מחולקים לעשר קבוצות, והצו מפרט גם את מטרות הרישוי עבור כל אחד מהם.


מפרט אחיד

מפרט, לפי סעיף 7ג1 לחוק רישוי עסקים, המאחד את התנאים לרישיון, הנדרשים מטעמם של נותני האישור לפי סעיף 7 לחוק והמסמכים הנדרשים לפי סעיף 6ד לחוק,

מעסק מהסוג האמור בתחילת המפרט והוראות לצד המפרט האחיד, המופיעות במפרט.


הוראות לצד המפרט האחיד

מסמכים ותנאים כאמור בסעיף 7ג2(ג) לחוק, שנקבעו בחיקוק, הנדרשים מבעל עסק לפי החוק, לרבות לפי סעיפים 6ב, 6ג ו-8 עד 11ב לחוק, ואולם אין באי-פרסומם כדי לפטור מן הדרישה להגישם או למלאם.


מידע מוקדם

מידע שמספקות היחידות לרישוי עסקים ברשויות המקומיות למבקשים להקים עסקים טעוני רישוי. במידע נכללים פרטים על:

-  סוג העסק כפי שהוא מוגדר בצו רישוי עסקים.

-  מדיניות הרישוי וההנחיות הייחודיות לסוג העסק.

-  בעיות רישוי צפויות.

-  חוקים ותקנות רלוונטיים.

-  צורך בהוצאת היתר בנייה או בשינוי ייעוד.

-  פרטים על נותני האישור הדרושים.

-  הנחיות להגשת הבקשה לרישוי העסק.


חוות דעת מקדמית

חוות דעת הניתנת ע"י רשות הרישוי ו/או נותן האישור לעסק שטרם נפתח לגבי התנאים שבהם הוא יידרש לעמוד על מנת לקבל היתר/רישיון עסק.


רישיון עסק

רישיון העסק בא להבטיח את נקיטת כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלת עסק באופן תקין, על פי מטרות חוק רישוי עסקים ולטובת הציבור והסביבה.

לא כל עסק חייב ברישיון, אלא רק עסקים המוגדרים בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013 כעסקים טעוני רישוי.


תנאי הרישיון

רשות הרישוי ונותן אישור רשאים להתנות את רישיון העסק, ההיתר הזמני או האישור, בשלושה סוגי תנאים - תנאי מוקדם, תנאי ברישיון ותנאי נוסף. תנאים אלה באים להבטיח את קיום מטרות הרישוי, ומהווים חלק מתהליך הרישוי. ככלל, התנאים של נותני האישור צריכים להופיע במפרט האחיד (ככל שפורסם לגבי אותו סוג עסק מפרט אחיד) והתנאים של רשות הרישוי לגבי סוגי עסקים צריכים להופיע בדרישות רשות הרישוי באתר האינטרנט שלה. חריגים לכלל זה מופיעים בסעיף 7 לחוק רישוי עסקים.


שינוי בעלות

כל שינוי בזהות הבעלים הרשומים ברישיון העסק, לרבות הוספת בעל או גריעתו וכן העברת שליטה בתאגיד כמשמעותה  בחוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968.


ביטול רישיון

הרשות המקומית רשאית לבטל רישיון עסק מיוזמתה או מיוזמת נותן האישור, אם העסק חרג מתנאי הרישיון. ביטול הרישיון יתבצע רק לאחר שיתאפשר לבעל העסק לשטוח את טענותיו בפני הרשות המקומית.


היתר מזורז

רישיון הניתן לבעל העסק, עוד בטרם קבלת אישור מנותני האישור. היתר מזורז ניתן לתת רק לעסקים הזכאים לכך על פי צו רישוי עסקים התשע"ג 2013 טור ד' לגביהם פורסם מפרט אחיד.


נגישות

התאמת עסק לאנשים עם מוגבלות. מחויב על פי החוק לשווין זכויות לאנשים עם מוגבלויות.


מדיניות ומפרט אחיד רשותי

מדיניות מועצה אזורית מטה בנימין הבאה להשלים את הוראות חוקי העזר ופרסום דרישות המחלקות השונות מסוגי עסקים טעוני רישוי.


פירוט מסמך מדיניות

רקע

"חוק רישוי עסקים, אשר נחקק בשנת 1968, נועד להבטיח כי אף פעילות עסקית, מכל סוג שהוא, לא תהווה סכנה לציבור ולסביבה".

במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים במדינת ישראל, מפרסמת בזאת רשות הרישוי של מועצה אזורית מטה בנימין את ה"מפרט האחיד הרשותי" המאחד את המסמכים והתנאים הנדרשים ממבקש הרישיון לשם קבלת רישיון עסק או חידושו, מטעם ובאחריות רשות הרישוי. המפרט האחיד הרשותי מפורסם בהתאם לדרישות חוק רישוי עסקים, התשכ"ח 1968- (להלן: "חוק רישוי עסקים") ובהתייחס לסוגי עסקים כמפורט בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג 2013- (להלן: "צו רישוי עסקים").

חוק רישוי עסקים, אשר נחקק בשנת 1968, נועד להבטיח כי אף פעילות עסקית, מכל סוג שהוא, לא תהווה סכנה לציבור ולסביבה. החוק, והתקנות הרלוונטיות הקשורות אליו, מתייחסים בפרט ל 6- נושאים:

1. מניעת מפגעים תברואתיים המסכנים את בריאות הציבור – נושא הנמצא באחריותו של משרד הבריאות.

2. מניעת פגיעה בסביבה ובעיקר צמצום זיהום האוויר למינימום ההכרחי, מניעת חלחול חומרים מסוכנים לקרקע וכן הבטחת רמות קרינה ורעש שאינן מזיקות – נושאים הנמצאים בטיפולו של המשרד להגנת הסביבה.

3. מניעת סכנה לשלום הציבור – נושא הנמצא באחריותן של משטרת ישראל ושל שירותי הכבאות.

4. מניעת הידבקות במחלות של בעלי חיים וכן מניעת פגיעה באיכות מקורות המים בשל שימוש לא מבוקר בדשנים, חומרי הדברה ותרופות – נושאים עליהם אמונים משרד החקלאות והשירותים הווטרינריים.

5. הבטחת בטיחותם של העובדים בעסק, לקוחותיו וכן כל מי שנמצא בסביבת העסק – נושא הנמצא באחריותו של משרד הכלכלה.

6. קיום התקנות מתחום התכנון והבנייה – נושא שעליו אחראית הרשות שבשטחה פועל העסק.


טפסים כלליים

א. יצירת קשר עם המחלקה

ב. טופס בקשה לרישיון עסק

ג. שימוש במרחב הציבורי

1. טופס בקשה לאישור שימוש במרחב הציבורי 

2. הוצאת פריטים מחוץ לכותלי העסק )כסאות, שולחנות ושמשיות( תותר רק בקיום התנאים הבאים:

א. לא יהווה מכשול למעבר הולכי רגל;

ב. עם סגירת העסק יפורקו ויאוחסנו בתוך העסק;

ג. הקמת גגונים ומחיצות סגירת חורף מותנה בקבלת היתר ממהנדס המועצה;

ד. שעות פתיחה וסגירה של עסקים

ה. תקנות רישוי עסקים

ו. צו רישוי עסקים

ז. חוק רישוי עסקים

ח. חוק עזר שמירת הסדר והניקיון

ט. בקשה לאירוע חד פעמי )במקום בו היתר הבניה או השטח לא מאפשרים אירועים באופן קבוע(

יש להגיש בקשה לקיום האירוע בטופס מקוון:  טופס בקשה לעריכת אירוע המוני

תנאים לקיום האירוע:

א. אישור משולב של מח' רישוי עסקים והוועדה המקומית;

ב. תרשים האירוע ותכנית יועץ בטיחות;

ג. אישור מהנדס בטיחות;

ד. אישור מהנדס קונסטרוקציה;

ה. התחייבות להשבת השטח לקדמותו לאחר האירוע;

ו. פתרון חניה זמני;

ז. אישור בעל הקרקע;


דרישות כלליות

א. בטיחות

עסקים בהם תידרש תכנית בטיחות בעת הגשת הבקשה או חידוש רישיון העסק:

 1. בריכות שחיה;
 2. גני אירועים/אולמות שמחה;
 3. בתי מלון;
 4. מפעלי ייצור;
 5. מחסני חומ"ס;
 6. אירועים תחת כיפת השמים;
 7. מבנים ישנים שהוקמו קודם לחוק התכנון והבניה;

ב. תרשים הגשת בקשה לרישיון עסק

 1. מידע מקדמי
  א. מילוי טופס מקוון התכנות לרישיון עסק
  ב. לא ניתן יהיה לפתוח עסק ללא קבלת אישור מטעם מחלקת רישוי עסקים ואישור חתום של הגורמים המאשרים )ועדה מקומית לתכנון ובניה, משרד הבריאות, כיבוי אש ואיכות הסביבה(
 2. בירור מעמד הקרקע והיתר הבניה
  א. מבוצע על ידי מידענית מחלקת הנדסה
  ב. רק לאחר קבלת תשובה חיובית מטעם מחלקת רישוי עסקים יהיה ניתן להמשיך בתהליך
 3. הגשת טופס בקשה לרישיון עסק.
  א. מילוי טופס מקוון ותשלום אגרה
 4. יובהר בזאת בדגש על עסקי מזון, יש להגיש תכנית למשרד הבריאות/ רשות לחוות דעת מקדמית. רק לאחר קבלת אישור חוות דעת מקדמית יהיה ניתן לבצע שינויים או לבנות את העסק על סמך התכנית. לאחר מכן תתקיים ביקורת להתאמת תכנית לעסק. אין לבצע שינויים בעסק ללא קבלת אישורים אלו. טלפון משרד הבריאות: 089181210
 5. הפניית הבקשה לגורמים מקצועיים בהתאם לפריט הרישוי
  א. מבוצע על ידי מחלקת רישוי עסקים
 6. גורמי רישוי לפי פרק  7
 7. מילוי דרישות נותני האישור על ידי בעל העסק לפי תוכנית מאושרת בלבד
 8. אישור הבקשה על ידי הגורמים המאשרים
 9. הוצאת רישיון עסק
  א. נתינת תנאים נוספים של הרשות וחתימה של ראש הרשות על הרישיון
 10. קבלת רישיון העסק

ג. רוכלות מזון

 1. לא תאושר רוכלות בשטח פרטי.
 2. סוגי רכבי מזון שיאושרו:
  א. מוצרים סגורים;
  ב. מזון לאחר טיפול טרמי ולבעל העסק קיימת מסעדה עם רישיון עסק ואו מקום אחר עם רישיון עסק על שמו;
 3. לא תאושר רוכלות במקומות בהם הדבר מהווה הפרעה לתנועה לפי שיקול דעת רשות הרישוי.
 4. נדרשת חוות דעת מקדמית מטעם משרד הבריאות.

הגשת המסמכים לרוכלות מזון תעשה לפי השלבים הבאים:

 1. הגשת בקשה לרישיון עסק;
 2. צילום ת.ז. של מפעיל הרוכלות;
 3. אישור מחזיק השטח בו ניצבת הרוכלות;
 4. רישיון רכב;
 5. מפה אשר בה מצוין מיקום הרוכלות;
 6. תכנית פנימית וחתך חזית של הרוכלות בקנ"מ של 1:50 ;
 7. רשימת המוצרים הנמכרים ברוכלות;
 8. כל משטחי העבודה, המדפים והרצפה יהיו מחומר הניתן לניקוי בנקל;
 9. הרוכלות לא תחובר לתשתיות קבועות )מים, חשמל, ביוב(;
 10. אישור ישוב;
 11. תשלום אגרה;
 12. במזון מן החי נדרש אישור משרד הבריאות;
 13. במזון לא מן החי נדרש אישור וטרינר המועצה;

הגשת בקשה לרוכלות כללית תעשה לפי השלבים הבאים:

 1. צילום ת.ז.;
 2. צילום רישיון רכב;
 3. צילום מרחבי;
 4. מפה שבה מצוין מיקום הרוכלות;
 5. אישור ישוב;
 6. תשלום אגרה;

ד. עסקי מזון כללי

 1. כל מקום העוסק במכירת מזון, ייצורו, עיבודו או אחסנתו יהיה מחויב להציג לרשות הרישוי הסכם הדברה חתום עם מדביר מוסמך.
 2. נדרשת חוות דעת מקדמית מטעם משרד הבריאות.
 3. נדרש חיבור למפריד שומן.

ה. עסקים בהם נדרשת תכנית נגישות וחוות דעת יועץ נגישות

 1. כל שימוש המקבל קהל או ציבור.
 2. מבני משרדים.
 3. מבני תעשיה המשלב משרדים.
 4. כל שימוש אחר ע"פ חוק הנגישות במקומות ציבוריים.

דרישות פרטניות

הגדרות אזורי המועצה, שימושים ומאפיינים, לעניין מסמך זה (ייעודים כהגדרתם בתב"ע).

מובהר כי חלה חובה על כל אדם המעוניין להקים עסק, למלא בקשה בטופס היתכנות לקיום עסק ובאתרי המידע השונים האם ניתן להקים את העסק המבוקש במקום המיועד, ומהם התנאים לכך.

על אף ההוראות המוזכרות הדין המחייב והקובע הוא על פי התב"עות החלות על כל מגרש ומגרש.
יצוין ויודגש כי מפרט זה כפוף להוראות התב"עות החלות על שטח שבתחומו פועל העסק ואין בהגדרות הכלליות שלעיל כדי לגרוע מכל תכנית או היתר החל על העסק.

יש לוודא על פי התקנון ואו תב"ע התואם את יעוד הקרקע לאותו עסק אשר ברצונך להקים.

עמידה בהוראות החוק ומפרטים מאושרים

בנוסף לאמור על בעל העסק לעמוד גם בהוראות חוק תכנון ערים, כפרים ובנינים (יהודה והשומרון) (מס' 418), תשל"א-1971 ובהוראות תכנית בניין עיר והתאמת הבנייה והשימוש, להיתר הבניה.

יובהר בזאת כי במידה ולא מצוינות הוראות כל שהן תחת העמודות "דרישות האגף/מחלקה/גורם רלבנטי" ו- "מדיניות תכנונית של העירייה" שבהמשך מסמך זה, חובה על בעל העסק לעמוד בכל הוראות דין החלות על פריטי העיסוק הרלבנטיים לעסקו (לרבות חוק ארצי ותקנות שהותקנו מכוחו, המפרט האחיד הארצי וחוקי עזר עירוניים) ובכל האמור בפרק "דרישות כלליות "
 

בעל עסק – במקביל לכך שהינך קורא את הדרישות של מועצה אזורית מטה בנימין,      הינך נדרש להיכנס לאתר ממשל זמין – משרד הפנים
ולהתעדכן במפרטים הארציים המאושרים שפורסמו בו ולבדוק האם פורסם כבר מפרט אחיד - לפריט הרלבנטי אליך.

 מחובתו של בעל העסק לקיים את מלא דרישות מועצה אזורית מטה בנימין, הייחודיות לכל סוג עסק, וכמו כן למלא את דרישות גורמי הרישוי הרלבנטיים לאותו פריט עיסוק בהתאם לצו רישוי עסקים.

*במידה ובעל עסק רוצה להשתמש במרחב הציבורי הוא נדרש למלא בקשה - בקשת היתר לשימוש במרחב הציבורי.

*בכל סוג עסק הטעון רישוי יש להגיש תוכנית סניטארית ותכנית אינסטלציה המראה חיבור תשתיות תקינות. בסוגי עסקים מסוימים יידרש מפריד שומן.


דרישות של גורמים פנים מועצתיים

א. מחלקת הנדסה

טופס בירור היתכנות לרישיון עסק

ב. מחלקת וטרינריה

 1. כל המוצרים מן החי הנמכרים בעסקים יהיו לאחר בדיקת משנה.
 2. ביקורות תברואה בעסקים.
 3. עבודה על פי תקנות בתי אוכל.
 4. חוק עזר למטה בנימין  )פיקוח על מכירת בשר - ומוצרי בשר(  התשנ"ד 1994-

ג. מחלקת גביה

 1. פתיחת תיק עסקי לשם חיוב ארנונה.
 2. תשלום אגרת רישוי עסקים

ד. מחלקת פינוי אשפה

 1. כל עסק נדרש להציג הסכם פינוי אשפה עם חברת פינוי אשפה או המועצה.
 2. באחריות בעל העסק לדאוג שסביבת העסק תהיה נקיה מפסולת ומגודרת למניעת מטרדים.

ה. מחלקת תשתיות זורמות

 1. על העסק לעמוד בדרישות תקנות בריאות העם (התקנת מכשיר מונע זרימת מים חוזרת), התשנ"ב 1992. יש לבצע בדיקות תקינות מז"ח אחת לשנה, ולשמור את אישורי בדיקת התקינות בעסק למשך שלוש שנים.
 2. על פי דרישת היחידה האזורית לאיכה"ס יגיש בעל העסק דו"ח סביבתי/ פרשה טכנית/ סקר סיכונים/ דו"ח אקוסטי אשר יוכן על ידי איש מקצוע, בתאום מראש עם היחידה.
 3. על פי דרישת היחידה האזורית לאיכה"ס יבצע בעל העסק דיגום שפכים/ אוויר או ביצוע מדידות רעש/ קרינה ע"י איש מקצוע המוסמך לכך ו/ או מעבדה מוסמכת.
 4. על פי דרישת היחידה האזורית לאיכה"ס יתקין בעל העסק מתקני קדם/ מתקני טיפול באוויר/ארובות/ יסדיר תשתיות בכדי למנוע מטרדים ונזקים סביבתיים.
 5. לפני הקמת עסק, על בעל העסק לבדוק את התאמת ייעוד הקרקע (ע"פ התוכניות הרלוונטיות) לפעילות המבוצעת בעסק (לדוג' תוכנית ב.ש. 154, החלה על אזור תעשייה צפוני בבית שמש, אוסרת על הקמת סוגי עסקים ספציפיים בתחום התוכנית).
 6. לעסקים אסור לגרום למטרדים כגון רעש וריח, כאשר קיימות השפעות חמורות יותר במידה והעסקים פועלים בסמיכות למגורים. על כן, לפני הקמת העסק,נעל בעל עסק לבדוק את ההיתכנות הטכנית, התכנונית וההנדסית של ביצוע הדרישות הסביבתיות, כגון: התקנת מערכות לטיפול באוויר, התקנת ארובה הגבוהה בלפחות 1 מטר מעל גג המבנה, התקנת מתקן קדם טיפול בשפכים, התקנת מיגון אקוסטי וכו', בהתאם לפעילות בעסק.

זיהום קרקע

קרקע מזוהמת הינה קרקע שמצוי בה חומר מזהם, הגורם לכך שהקרקע תהווה סיכון לבריאות הציבור או לסביבה. זיהום קרקע - שחרור חומר מזהם לקרקע הגורם לזיהום סביבתי שלה. אם הייתה הקרקע מזוהמת טרם שחרור החומר המזהם, יחשב כל שחרור נוסף של חומר מזהם לקרקע כזיהום קרקע.

הנחיות:

 1. בעל העסק לא יגרום לזיהום קרקע, וימנע מכל פעולה המזהמת קרקע או עלולה לגרום לזיהום קרקע, במישרין או בעקיפין, מייד או בחלוף זמן
 2. בעל העסק לא יסלק לקרקע חומר מוצק, נוזל או גז או קרקע מזוהמת אלא בהתאם להוראות כל דין ובאישור נותן האישור.
 3. במידה וקיים חשש/ חשד להמצאות זיהום קרקע במגרש בו מתוכנן העסק, יידרש העסק לערוך סקר קרקע, לפני תחילת הפעילות/ הבנייה.
 4. עסק בעל היתר רעלים, יתכן ויידרש לפני סגירה או העתקת המפעל, לערוך סקר קרקע. עפ"י המלצות הסקר יבוצע טיהור וניקוי השטח כולל  מבנים קבועים וציוד.
 5. אחסון סולר/שמן/ חומר מזהם קרקע יהיה בתוך מיכל )כלי קיבול(. המיכל יוצב במאצרה העמידה לחומר המאוחסן במיכל. המאצרה תעמוד בתנאים:
  א. קיבולת המאצרה תהיה לפחות 110% מנפח המכל המאוחסן בה.
  ב. במידה ולמאצרה פתח ניקוז הפתח יהיה סגור למעט לשם ריקון יזום של מי נגר נקיים.
  ג. המאצרה תשמר נקייה בכל עת.

הנחיות המשרד להגנה"ס לתכנון וביצוע של סקרי קרקע ושיקום קרקע מזוהמת.

חומרים מסוכנים

על פי חוק חומרים מסוכנים, התשנ"ג - 1993, לא יעסוק אדם ברעלים אלא אם כן יש בידו היתר רעלים מאת הממונה על ידי השר להגנת הסביבה. היתר הרעלים ניתן לאחר בדיקת אנשי המקצוע, כולל ביקור במפעל, בחינת הסיכונים וההערכות למניעתם, וכן קביעת דרישות ותנאים לטיפול בהם, בשגרה ובחירום. רעל הוא כל חומר מן החומרים המפורטים בתוספת השנייה לחוק, בין בצורתו הפשוטה ובין מעורב או ממוזג בחומרים אחרים.

תוקף היתר רעלים נקבע בהתאם לתקנות החומרים המסוכנים (אמות מידה לקביעת תוקף היתרים) התשס"ג - 2003 . על פי התקנות, מסווגים העוסקים בחומרים מסוכנים לפי רמת הסיכון (לטווח המיידי או לטווח הבינוני והארוך) הנשקפת מהם סכנה לאדם ולסביבה.

תוקף ההיתר:

דרגה A - שנה אחת.

דרגה B - שנתיים.

דרגה C - שלוש שנים.

הנחיות:

לשם קבלת היתר רעלים, בעל העסק יפנה למשרד להגנת הסביבה, מחוז ירושלים, בטלפון 02-565444 , פקס: 02-5654455 .

קישורים:

חוק חומרים מסוכנים, התשנ"ג - 1993.

תקנות החומרים המסוכנים  סיווג ופטור), התשנ"ו 1996.

טופס בקשה להיתר רעלים

שפכי תעשייה

רוב מוחלט של שפכי התעשייה והשפכים הביתיים-סניטאריים הנוצרים בישראל מושבים להשקיה חקלאית. לשם כך, נקבעים סטנדרטים המגבילים את איכות השפכים המוזרמים למכוני טיהור השפכים העירוניים (מט"שים(.

הנחיות:

 1. על כל בעל עסק לעמוד בחוק תאגידי מים וביוב תשס"א- 2001 , בכללי תאגידי מים וביוב ובתקנות המופיעות בקישורים להלן.
 2. חל איסור על הזרמת תשטיפים/ שפכים/ נוזלים אל מחוץ לשטח העסק.
 3. במקומות בהם קיימת תשתית ביוב ציבורית- חובה על העסק להתחבר אל מערכת הביוב הציבורית ולהזרים אליה את כל השפכים והתשטיפים הנוצרים בעסק. במקום בו לא קיימת מערכת ביוב ציבורית-  על בעל העסק להתקין מיכל אגירה אטום ועמיד בפני החומרים המוזרמים אליו. כל השפכים/ התשטיפים הנוצרים בעסק ייאגרו במיכל זה. המיכל יפונה בתדירות אשר תמנע זליגת שפכים, וכן תמנע מטרדי ריח.
 4. המיכל יצויד במערכת אלקטרונית למניעת זליגה הכוללת מצוף והתראה ישירה לבעל העסק.
 5. במקרה של פינוי שפכים על ידי מוביל שפכים, ישמור בעל העסק בעסק קבלות על פינוי וקליטת השפכים במתקן טיפול בשפכים, לתקופה של שלוש שנים לפחות.

קישורים:

א. תקנות המים (מניעת זיהום מים) (איסור הזרמת תמלחת למקורות מים), התשנ"ח - 1998.

ב. תקנות המים (מניעת זיהום מים) (מתכות ומזהמים אחרים), התשס"א - 2000.

ג. תקנות רישוי עסקים (ריכוזי מלחים בשפכים תעשייתיים), התשס"ג - 2003.

ד. תקנות המים (מניעת זיהום מים) (ערכי הגבה של שפכי תעשיה), התשס"ד - 2003.

ה. כללי תאגידי מים וביוב (שפכי מפעלים המוזרמים למערכת הביוב), התשע"א - 2011.

אסבסט

אסבסט הוא שם כללי לקבוצת חומרים טבעיים בעלי מבנה גבישי של סיבים צרים וארוכים. לסיבי האסבסט תוחלת חיים ארוכה והם עמידים בפני אש, חום, קורוזיה, כוח מכני וכימיקלים.

האסבסט הוכח כמסרטן בבני אדם, חדירה של סיבי אסבסט למערכת הנשימה עלולה לגרום למחלות קשות, שאינן ניתנות לריפוי, המופיעות תקופה ארוכה לאחר החשיפה הראשונית.

כל שימוש חדש באסבסט (ייצור, ייבוא, מסחר, בניה ושיווק(  אסור בישראל, עם זאת, מכיוון שהאסבסט מסוכן לבריאות רק כאשר הוא במצב התפוררות, אין מניעה מלשהות במבנים בהם מותקן אסבסט-צמנט במצב תקין.

הנחיות:

 1. בעל עסק לא יתקין אסבסט, מוצר המכיל אסבסט או פסולת אסבסט ולא יבנה באסבסט בין אם לשימוש חדש ובין לצורך תיקון, שיפוץ או חידוש לשימוש קיים.
 2. בעל עסק המחזיק במבנה המכיל אסבסט צמנט, יחזיק את מבנה האסבסט במצב תקין, ללא שברים וסדקים.
 3. בעל העסק לא יבצע פעולות קידוח, חיתוך, שיוף, ליטוש, ניסור, חיתוך והשחזה, במוצרים ובמבנים המכילים אסבסט.
 4. במידה וימצאו בעסק לוחות אסבסט צמנט פגומים (במצב מתפורר, סדוק או שבור) יפעל בעל העסק להסרת האסבסט ולסילוקו לאתר מורשה לפי הוראות החוק, באמצעות קבלן אסבסט צמנט מורשה.

קישורים:

א. חוק למניעת מפגעי אסבסט ואבק מזיק, התשע"א - 2011.

ב. מרשם בעלי הרשיונות העוסקים באסבסט.

פסולת

פסולת הינה תוצר לוואי שלילי של הפעילות האנושית, ניתן להגדיר כפסולת שאריות, חפצים או מוצרים חסרי ערך שאין בהם צורך. פסולת מצטברת עלולה לגרום למפגעים הבאים: מחלות )בשל התרבות מזיקים וחיידקים), מזיקים ומטרד ריח, סכנה לבעלי חיים, זיהום קרקע, אוויר ומים, פגיעה בנוף וסכנת הרעלה )במידה ומדובר על פסולת מסוכנת כגון צבעים, מדללים, שמן, סוללות, דלק, מתכות כבדות ועוד).

למניעת מפגעים אלו, חשוב לאחסן ולפנות את הפסולת בהתאם להנחיות הבאות.

 1. בעל העסק יאחסן פסולת מוצקה עד לפינויה במכלים המותאמים לסוג הפסולת וכמותה ובאופן שימנע מפגעים לסביבה לרבות מטרדי ריח, מזיקים ו/או פיזור פסולת ותשטיפים לסביבה.
 2. בעל העסק יאסוף ויפנה את הפסולת המוצקה מהעסק בתדירות אשר תמנע מפגעים סביבתיים.
 3. בעל העסק יפנה על פי כל דין פסולת מוצקה לאחת או יותר מהאפשרויות הבאות:
  א. פסולת מוצקה הניתנת למיחזור- לרבות - פסולת קרטון/נייר/מתכת/עץ/פלסטיק תפונה למפעל מיחזור המורשה על פי כל דין בהתאם להוראות.
  ב. חוק איסוף ופינוי פסולת למיחזור התשנ"ג-1993.
  ג. פסולת מוצקה שאינה ניתנת למחזור לאתר סילוק פסולת מורשה על פי כל דין.
  ד. ל
  תחנת מעבר לפסולת מוצקה מורשה על פי כל דין.
 4. פינוי הפסולת ייעשה בתיאום עם האחראי על פינוי הפסולת ברשות המקומית.
 5. אין לבצע שריפת פסולת בשטח העסק.

קישור:

א. חוק איסוף ופינוי פסולת למיחזור התשנ"ג - 1993.

מזיקים

בישראל יש מספר סוגים של מזיקים הנחלקים למשפחות של מכרסמים, זוחלים, חרקים, עופות ועוד.

מניעת מטרד ממזיקים יכולה להיעשות ע"י פעולות מניעה )כגון אחסון נאות של פסולת/שלילת תנאים להיווצרות בתי גידול), או ע"י הדברה.

רוב רובה של ההדברה מיועד למאבק בחרקים (משפחה הכוללת בין היתר: יתושים, זבובים, נמלים, מקקים) חומרי ההדברה המסורתיים מבוססים על רעלים (העלולים להזיק לבע"ח נוספים מלבד המזיקים כגון, בני אדם) ועל כן יש לבצע הדברה בהתאם לאמצעי זהירות )ראה הנחיות להלן).

הנחיות:

 1. בעל העסק יפעיל את העסק באופן שלא יגרום למטרדי מזיקים.
 2. ע"פ דרישת היחידה יבצע בעל העסק ניטור שבועי לבדיקת הימצאות מזיקים ובתי גידול למזיקים.
 3. בעל העסק ירשום וישמור את ממצאי הניטור למשך שנה לפחות.
 4. במקרה ונמצאו מזיקים או בתי גידול למזיקים, ינקוט בעל העסק אמצעים לסילוק בתי הגידול ויינקטו פעולות להדברת מזיקים.
 5. פעולות הדברה באמצעות חומרי הדברה יבוצעו על ידי מדביר מוסמך מכוח תקנות רישוי עסקים )הדברת מזיקים) התשל"ה - 1975.
 6. העתק של רישום פעולות ההדברה בחתימת המדביר ישמרו בעסק למשך שנתיים לפחות. פעולות ההדברה יבוצעו בתכשירי הדברה שאושרו מכוח תקנות החומרים המסוכנים (רישום תכשירים להדברת מזיקים לאדם) התשנ"ד - 1994 ונרכשו כדין.

קישורים:

א. תקנות רישוי עסקים )הדברת מזיקיםהתשל"ה - 1975.

ב. תקנות החומרים המסוכנים )רישום תכשירים להדברת מזיקים לאדם) התשנ"ד - 1994.

הנחיות לעסקים שאינם מופיעים בטור ג (1) בצו רישוי עסקים )עסקים טעוני רישוי(

להלן רקע והנחיות איכות הסביבה בתחומים: מפגעי רעש, מטרדי ריח ועשן, זיהום קרקע, חומרים מסוכנים, שפכי תעשייה, פסולת, מזיקים ואסבסט.

מטרת ההנחיות היא להבטיח שמירה על משאבי הטבע ואיכות הסביבה.

ההנחיות מתבססות על חוקים, תקנות, צווים וחוקי עזר מקומיים, אשר גוברים על ההנחיות במקרה של סתירה.

מפגעי רעש

הרעש הוא קול לא רצוי והפרעה סביבתית. רגישות האוכלוסייה למפגעי רעש גדלה והולכת, וכך גם הדרישה לנקיטת אמצעים להפחתתם. לרעש מגוון רחב של השפעות על הגוף והנפש של האדם. הרעש מעיק על העצבים, מגביר את צריכת האנרגיה של הגוף, מעייף ופוגע בכושר הריכוז.

 1. בעל העסק יפעיל את העסק באופן שלא יגרם רעש בלתי סביר כהגדרתו בתקנות למניעת מפגעים (רעש בלתי סביר) התש"ן - 1990.
 2. בעל העסק יפעיל את העסק באופן שלא יגרם מטרד רעש כאמור בתקנות למניעת מפגעים )מניעת רעש(  התשנ"ג - 1992.
 3. בעל אולם/גן שמחות יעמוד בתקנות רישוי עסקים )התקן מד-רעש באולם שמחות ובגן אירועיםהתשס"ו - 2006.
 4. עסקים המשמיעים מוסיקה, כגון: ברים, מועדונים, אולמי/גני שמחות, יידרשו בנוסף לעמידה בתקנות המופיעות בסעיפים 1-3 להגיש תסקיר אקוסטי מאת אקוסטיקאי מוסמך, שיאשר שהמקום אינו מהווה מטרד רעש לסביבה.
 5. עסקים באזורי מגורים המפעילים מזגנים, מנועי קירור, מערכות אלקטרו-מכניות, מערכות לטיפול באוויר או כל מתקן רועש אחר, יידרשו בנוסף לעמידה בתקנות המופיעות בסעיפים 1 ו- 2, למגן את המיתקנים מרעש ולהציג אישור של אקוסטיקאי מוסמך על כך.
 6. עסקי מזון בעלי מערכת לטיפול בריחות - ראו הנחיות בפרק מטרדי ריח ועשן.
 7. ע"פ דרישת היחידה האזורית לאיכה"ס, יתקין בעל העסק מיגון אקוסטי.

מטרדי ריח ועשן

ריח הוא תכונה אורגנולפטית )בעל השפעה על המראה, הטעם והריח) הניתנת לתחושה באמצעות מערכת חוש הריח בזמן ההרחה של חומרים נדיפים מסוימים. מטרד ריח חזק או בלתי סביר נקבע בין השאר לפי כמות התלונות וצוות מריחים שעברו הכשרה.

 1. עסק של בית אוכל הפולט ריחות ו/או עשן, יידרש להתקין מערכת לטיפול באוויר, לפי המפורט בטבלה המופיעה בקישור.
 2. דלתות וחלונות המטבח בעסק יהיו סגורים דרך קבע בזמן העבודה והבישול.

קישור:

א. חוק למניעת מפגעים, התשכ"א - 1961.

 


השגת השגה

מאמר הסבר על השגה

הערות מקדימות

כל מקום בו אנו מתייחסים במאמר זה למילה רישיון עסק הכוונה היא גם להיתר זמני ולהיתר מזורז.

כניסה לתוקף של הוראות התקנות הנוגעות להשגה

תיקון הוראות תקנות רישוי עסקים הנוגעות להשגה תוקנו בתיקון 27 משנת 2010.

על פי הוראות החוק, עד לתיקון 34, הוראות אלו היו בתוקף רק בנוגע לעסקים לגביהם פורסמו מפרטים אחידים.

סעיף 45 לתיקון 34 ניתק את הקשר בין פרסום המפרטים האחידים לבין כניסתן לתוקף של הוראות תיקון 27 ולכן הוראות החוק והתקנות הנוגעות להגשת השגה נכנסו לתוקף החל מיום פרסומו של תיקון 34 לחוק רישוי עסקים (19.07.2018).

סעיפי החוק הרלוונטיים - סעיף 7ג'5 לחוק רישוי עסקים ופרק ד 2 לתקנות רישוי עסקים.

הגשת השגה מותנית בתשלום אגרה.

מי רשאי להגיש השגה:

 • מי שרואה עצמו נפגע מסירוב/מסמך/תנאי שנדרש ממנו ע"י נותן האישור או רשות רישוי.
 • מי שביקש רישיון עסק )או היתר זמני/היתר מזורז).
 • מי שכבר מחזיק בידיו רישיון וקיבל דרישות נוספות.

על מה ניתן להגיש השגה:

 • דרישת תנאים על ידי רשות רישוי או נותן אישו )כולל תנאי המצוי במפרט האחיד(
 • סירוב הרשות למתן רישיון.
 • לא ניתן להגיש השגה על תנאי או דרישה למסמך שנקבע בחיקוק.

הגשת השגה אינה מתלה באופן אוטומטי את תוקף ההחלטה עליה משיגים:

כל עוד לא ניתנה תשובה להשגה, ההחלטה תישאר תקפה אלא אם הוחלט אחרת.

במידה ומבקשים כי ההחלטה תותלה עד לקבלת החלטה בדבר ההשגה- יש לצרף בקשה מנומקת לכך. ההחלטה המנומקת על ההתליה תועבר למשיג ולרשות הרישוי ותכלול את תקופת ההתליה.

למי מגישים השגה:

השגה תוגש לגורם מוסמך ארצי הרלוונטי לסירוב או לדרישה, המוגדר להלן, לפי הוראות סעיף 7 (ה) לחוק:

ראש רשות רישוי שבתחומה נמצא העסק )או עובד בכיר אחד מעובדי הרשות (שהוסמך לעניין זה).

מנכל המשרד נותן האישור (או לכל היותר שני עובדים בכירים מקרב עובדי המשרד שהוסמכו לעניין זה(.

נציב כבאות והצלה (או לכל היותר שני קציני כבאות והצלה בכירים שהוסמכו לכך).

מפכל המשטרה (או לכל היותר שני קציני משטרה בכירים שהוסמכו לכך).

כיצד מגישים השגה:

ההשגה תוגש לפי טופס 9 שבתוספת לתקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות).

ההשגה תוגש ב 2 עותקים לגורם המוסמך הארצי- הממונה על הגורם שנתן דרישה או סירוב.

עותק מההשגה יועבר לרשות הרישוי הרלוונטית.

כאשר מוגשת השגה בגין חוסר התאמה בין דרישות מסוימות לבין דרישות של גורם מאשר אחר- יוגש עותק מההגשה גם לגורם האחר.

מועדים להגשת השגה:

יש להגיש השגה תוך 30 יום מיום קבלת הדרישה או ההחלטה עליה מגישים את ההשגה.

ארכה בקשה לארכה תוגש כבקשה מנומקת לגורם המוסמך הארצי.

הארכה תינתן בנסיבות מיוחדות, לתקופה של עד 15 יום.

מה צריכה לכלול ההשגה:

ראה גם טופס 9 לתוספת לתקנות

 • הגורם אליו מוגשת ההשגה.
 • הדרישה או ההחלטה עליה מגישים השגה.
 • תאריך בו התקבלה ההחלטה על נושא ההשגה.
 • העילות והנימוקים להשגה.
 • הצעות המהוות חלופה לדרישה בהחלטה עליה מגישים השגה, אם ישנן כאלו.
 • רישיון/היתר זמני/היתר מזורז של העסק/בקשה לקבלת רישיון/היתר זמני/היתר מזורז.
 • העתק ההחלטה עליה מגישים השגה.
 • כל מסמך רלוונטי נוסף.

החלטה בדבר ההשגה:

החלטה מנומקת בנוגע להשגה תינתן תוך 30 יום מהגשתה.

גורם מוסמך ארצי רשאי להאריך בהחלטה מנומקת, את המועד להחלטה עד 30 יום נוספים )להלן: "התקופה המוארכת").

החלטה בדבר השגה הנוגעת לאופן יישום דרישה במפרט האחיד או בחיקוק (אין מודבר בפרשנות ההוראה אלא רק באופן יישומה) הגורם הארצי רשאי להעביר להחלטה של גורם מחוזי )בתנאי שלא הגורם המחוזי הוא זה שנתן את ההחלטה עליה מוגשת ההשגה).

החלטת הגורם המחוזי תועבר למשיג, לגורם הארצי ולרשות הרישוי בתוך 30 יום ממועד הגשת ההשגה או בתוך "התקופה המוארכת".

החלטה בהשגה הדורשת שינוי במפרט האחיד:

ההשגה תועבר לשר שקביעת המפרט האחיד נעשתה בהתייעצות עמו (או מי שהשר הסמיך, דהיינו הגורם הרלוונטי באותו משרד( במקרה כזה ניתן להאריך את המועד התשובה להשגה ב- 90 יום. הגורם הארצי יודיע למשיג ולרשות הרישוי על ההארכה ועל בחינת האפשרות לשינוי המפרט האחיד.

החלטה בדבר השגה הנוגעת לאי התאמה בגין דרישות גורם רישוי לבין דרישות רשות רישוי:

סמכות ההחלטה היא של הגורם הארצי במשרד נותן האישור.

הגורם המוסמך הארצי במשרד נותן האישור ישמע גם את רשות הרישוי בטרם תינתן החלטה.

בנימוקי ההחלטה יצוינו נימוקי רשות הרישוי.

החלטה בהשגה הנוגעת לאי התאמה בין דרישות גורמים מאשרים שונים:

החלטה תתקבל בהסכמה בין הגורמים הארציים המוסמכים.

בהעדר הסכמה כאמור- יועלה העניין בישיבה הקרובה של הוועדה הבין-משרדית לענייני רישוי עסקים אשר תיתן לגורמים הארציים את המלצתה.

במידה ולא יגיעו הגורמים הארציים להסכמה, יכריע בעניין היועץ המשפטי לממשלה. בכול עניין אחר תכריע הממשלה.

ההחלטה תתקבל בתוך חודש, ייתכן שהמועד יתארך ל 120- יום.

קישורים לנותני האישורים להגשת השגה:

משרד העבודה והרווחה קישור לאתר משרד העבודה והרווחה - הגשת השגה

משרד החלקאות נוהל הגשת השגה מיום 3.7.19- נוהל הגשת השגה משרד החקלאות

כיבוי אש - כיצד ניתן לערער על סירוב או תנאים של רשות כיבוי

משרד הגנת הסביבה - משרד הגנת הסביבה - הגשת השגה ברישוי עסקים

משטרת ישראל - הגשת השגה - משטרת ישראל

גורמים מוסמכים ארציים ומחוזיים:

משרד הבריאות - גורם מוסמך ארצי ומחוזי במשרד הבריאות

חקיקה:

חוק רישוי עסקים התשכח -1968 , סעיף  7ג 5, ס 7)ה(

תקנות רישוי עסקים (הוראות כלליות), התשסא- 2000 , סעיף 11 ד


מפרטים וגורמי רישוי

מפרטים מאושרים מטעם משרד הפנים

גורמים מאשרים

משטרת ישראל

משרד הבריאות

כיבוי אש

תצהיר כיבוי אש

המשרד להגנת הסביבה

משרד החקלאות

משרד העבודה

 

בכל שאלה או פנייה בתחום רישוי העסקים יש לפנות למחלקת רישוי עסקים ופיקוח עירוני באמצעות מוקד השירות 029977106