פרטים כלליים

תושב ישראל
המידע המבוקש הינו * שדה חובה

מסמכים נלווים

יש להעביר עם טופס הבקשה קבלה המעידה על תשלום אגרה על סך 20 ש"ח לזכות חשבון המועצה. מח' גבייה- אודליה: 02-9977242
מידע שאדם מבקש אודות עצמו, פטור מאגרת בקשה וכן מאגרת טיפול של עד 4 שעות. החל מהשעה הרביעית, יישא באגרת טיפול ע"ס 30 ש"ח עבור כל שעת עבודה.
התחייבות * שדה חובה
הינני מתחייב/ת לשאת באגרת איתור וטיפול ובאגרת הפקה עד לסכום שלא יעלה על 150 ש"ח (כולל אגרת בקשה). במידה והממונה יודיע לי כי עלות הטיפול בבקשתי גבוהה יותר, תידרש הסכמה נפרדת ממני להמשך הטיפול.
Browser not supported