שירי קוטנר
רכזת הקצאות מקרקעין

המועצה האזורית מטה בנימין הינה בעלת זכויות בנכסים שונים, ביניהם קרקעות ומבנים המשמשים לצורכי הציבור. חלק מהנכסים נמצאים בשימושה הישיר של המועצה, ואחרים מוקצים לגופים ללא כוונת רווח (מלכ"ר) לצורך מתן שירותים בעלי אופי ציבורי.

מקרקעין הינם משאב ציבורי יקר הנמצא לרוב במחסור, על כן ישנה משמעות רבה להעמדת מקרקעין ציבוריים לרשות גופים חיצוניים, גם אם רק לזמן קצוב. משכך, על המועצה, המשמשת כנאמן הציבור, לדאוג לניהול מיטבי של המקרקעין שברשות ולהקצותם בשוויוניות ומתוך שמירה על מכלול האינטרסים של הציבור.

בנובמבר 2007 החילה הממונה על הישובים ביו"ש את "נוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית" על הרשויות המקומיות ביהודה ושומרון, ובהמשך פורסמו מספר תיקונים לנוהל.

הנוהל נועד להסדיר הקצאת מקרקעין בפטור ממכרז על ידי הרשויות המקומיות לגופים הפועלים בתחום הרשות בנושאי חינוך, תרבות, דת, בריאות, רווחה כיו"ב, כדי לסייע בפעולותיהם לטובת הציבור. כל זאת תוך שמירה על כללי מנהל תקין, שוויון, חיסכון, יעילות, שקיפות וטוהר המידות.

נהלים:

גוף העומד בתנאי נוהל הקצאות ובתבחינים שנקבעו יוכל  להגיש בקשה באמצעות הטופס המקוון באתר המועצה או להוריד מאתר האינטרנט של המועצה את הטפסים הנדרשים.

 להגשת בקשה >>

קבצים להורדה (יש להוריד ולצרף לטופס המקוון):

טפסי בקשה להורדה: