מחלקת אכיפה משפטית מטפלת בגביית קנסות על מנת להבטיח מרחב ציבורי בטוח ונקי.

חוקי העזר העירוניים נועדו לאפשר למועצה לשמור על הסדר הציבורי עבור התושבים ולמנוע קיומם של מפגעים בשטחי הרשות. הטלת דוחות מאפשרת למועצה להרתיע את מבצעי העבירות ובכך למנוע קיומן של עבירות נוספות לעתיד.

תשלום קנס - יש לשלם תוך 90 ימים מיום קבלתו ועד לא יאוחר מהתאריך הנקוב בהודעת התשלום, את הקנס שנקבע לעבירה בחוק, זולת אם תוך מועד זה תודיע על רצונך להישפט בבית המשפט על העבירה, או תוגש בקשה לביטול.

טבלת אנשי קשר - אכיפה וסיוע משפטי
שם תפקיד טלפון דוא"ל
עו"ד דנית יזדי מנהלת מחלקת אכיפה וסיוע משפטי 02-9977132
אסתר אלקריף מזכירת המחלקה 029700619