מי זכאי לחניית נכים?

תנאים לזכאות

מי שזכאי למקום חנייה לרכב מזכה אחד, הינו מי שרכבו נושא תג נכה וכן הוא:

1. עיוור

2. נכה שהציג אישור של רופא שהוסמך לאשר נכות על פי דין, המאשר בכתב אחת מאלה:

    א. שדרגת נכותו 90% ותנועתו בדרכים בלי רכב עלולה לערער את מצב בריאותו.

    ב. שהוא מוגבל בהליכה וזקוק לכיסא גלגלים לצורך ניידותו.

    ג. זקוק לרכב כאמצעי תנועה בגלל רגליו הנכות.


סייגים לזכאות

א. מקום החנייה הוא אישי והשימוש בו מותר אך ורק לרכב הנכה שמספרו מופיע על גבי תמרור החנייה.

ב. לא יוקצה מקום חנייה לנכה, במידה וקיימת חנייה פרטית המתאימה לצרכיו כנכה.

ג. המועצה תהיה רשאית לבטל את מקום החנייה, אם תיווכח כי הנכה אינו זכאי למקום חנייה, מכל סיבה שהיא.

ד. המועצה רשאית לבקש מהנכה כל מסמך להנחת דעתה בדבר קיומם של כללי הזכאות.

ה. הטיפול בבקשה יחל לאחר השלמת כל המסמכים הדרושים.


פרטי התושב

אם לא ידועה לך כתובת מדויקת אנא פנה למזכירות היישוב.

צירוף מסמכים

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות ללירון ליידרמן נרקיס רכזת תמרור בטלפון 026492863 שעות המענה בימים א'-ה' בין השעות 8:30-14:00 או ב פנייה מקוונת >>