אם רצונך להישפט על העבירה בבית המשפט, עליך למלא את פרטיך בבקשה להישפט המצ"ב.

לאחר ההודעה על בקשה להישפט תשלח לך הזמנה למשפט.

לידיעתך, כי אם תבקש/י להישפט-סכום הקנס המזערי שאותו יטיל בית המשפט אם יימצא שביצעת את העבירה, לא יפחת מהסכום הקנס המקורי, אלא אם כן ראה בית המשפט נסיבות מיוחדות המצדיקות הפחתתו.

פרטי הקנס
אני החתום/ה מטה,

 
כתובת למשלוח דואר

הבקשה

מבקש/ת להישפט בבית המשפט על העבירה שפורטה בהודעת תשלום הקנס שמספרה מצויין לעיל.

 

צירוף קבצים

 
אנא אשר/י (חובה) שדה חובה
מובא בזה לידיעתך כי אם תבקש/י להישפט – 
א. סכום הקנס המזערי שאותו יטיל בית המשפט אם יימצא שביצעת את העבירה, לא יפחת מהסכום הנקוב בהודעת תשלום הקנס אלא אם כן ראה בית המשפט נסיבות מיוחדות המצדיקות את הפחתתו.
ב. בית המשפט מוסמך להטיל עליך עונש החמור מהקנס הנקוב בהודעת תשלום הקנס, ובלבד שלא יעלה על העונש המרבי הקבוע לעבירה.
 

Browser not supported

לפרטים נוספים ניתן לפנות לדנית יזדי מנהלת מחלקת אכיפה וסיוע משפטי בטלפון 02-9977132 שעות המענה בימים א'-ה' בין השעות 8:30-14:00 או בפנייה מקוונת