כל הפרטים על הגשת תכנית איחוד וחלוקה

מהי תכנית איחוד וחלוקה

תכנית המשנה גבולות בין מגרשים בייעוד זהה, ללא שינוי בגבול החיצוני של הייעוד.


תנאים להגשת תכנית איחוד וחלוקה

התכנית תעשה במקרים בהם יש צורך תכנוני, והתכנית החלה במקום מאפשרת לועדה המקומית לאשר שינויים מסוג זה.

יש להגיש את הבקשה בהתאם להוראות התכנית.

יש להגיש תכנית איחוד וחלוקה ע"י מודד (חלוקה אנליטית).

הבקשה תיבדק ובסוף התהליך תעלה לאישור ועדה מיוחדת לתכנון ובנייה.


הנחיות להגשת תכנית איחוד וחלוקה

יש להגיש את הבקשה בהתאם למפורט לעיל, בקשה שאינה תעמוד בהנחיות תוחזר למתכנן לעדכון התכנית בהתאם לנדרש.

 1. הקובץ ישורטט בdwg בצורה הבאה:
 • רקע עם גבולות המגרש המקוריים ע"פ התב"ע
 • קווים (לא פוליגונים).
 • הקווים לא יעלו זה על זה.
 • הקווים יתחברו זה לזה (אין נתק).
 • כל פינה במגרש תקבל מספר.
 • כל צלע במגרש תקבל מידה.
 • בתוך גבול המגרשים יש לציין את מס' המגרש.
 • מסגרת קאורדינטות על כל המפה (ללא גרידים).
 1. מילוי טבלת נתונים בהתאם לחלוקה המוצעת:
 • מס' מגרש
 • שטח
 • מספר נקודה
 • קואורדינטות (Y,X) לכל נקודה במגרש.

פרטי עורך התכנית

 
פרטי התכנית

 

 
צירוף מסמכים

לפרטים נוספים ניתן לפנות לאורטל רענן מזכירת מחלקת תכנון בטלפון 02-9977234 או בפנייה מקוונת