קציני הביקור הסדיר אחראים לאכיפת חוק חינוך חובה וסיוע לתלמידים מתקשים ו/או בלתי משובצים במציאת מסגרת מתאימה. אוכלוסיית היעד של קצין הביקור הסדיר היא כלל התלמידים שנשרו, או תלמידים שלגביהם קיים חשש שינשרו ממערכת החינוך הפורמאלית והבלתי-פורמאלית, תוך התמקדות בגיל לימוד חובה (חוק חינוך חובה), והמשך טיפול בנוער מעל חוק לימוד חובה.

נושאים בטיפול המחלקה:

  • איתור תלמידים בסכנת נשירה סמויה או גלויה ו/או תלמידים בלתי-משובצים. האיתור נעשה באמצעות מרכזי מידע שונים כגון: דיווחים של משרד החינוך, מנהל/יועץ בי"ס, משפחה או קרובים, נציגי קהילה וכד'.
  • טיפול בתלמידים למניעת נשירתם, החזרתם למעגל הלימודים ולתפקוד תקין ושיבוצם במוסדות חינוך מתאימים. הקב"ס מפעיל תכניות התערבות שונות לטיפוח וגישור על פערים לימודיים-חברתיים, ביסוס ההישגים הלימודיים ומציאת פתרונות אישיים לכל תלמיד. בין התכניות: מועדוניות משפחתיות – פועלות במשך שש שעות ביום חמישה ימים בשבוע במשך כל השנה. בחודש יולי המועדונית פועלת במתכונת קייטנה. מועדוניות בית ספריות – פועלות שעתיים ביום חמישה ימים בשבוע. הפעילות מתקיימת בתוך בית בתי הספר. חונכות אישית – שעות פרטניות הניתנות לתלמידים בתוך בנימין ומחוצה לו, לפי הצורך. מרכזי למידה – מיועדים לתלמידי כתות ט-י בישיבות בתוך בנימין כהכנה לבגרות.
  • חינוך ביתי, הליך לקבלת פטור מחוק לימוד חובה, ולהגיש תכנית למידה ומעקב אחר ביצוע התכנית.
  • הקמת פרויקטים או מסגרות למימוש 10 שנות לימוד או בגרות.