דלג לתוכן העמוד
106 זימון תורים
מועצה דתית
חינוך
הנדסה
ארנונה וגבייה
וטרינריה
עסקים
שירותים חברתיים
תשלומים

מכרז מס' 21/2023 לאספקת מזון יבש לכלבים

מסמכי המכרז:

מועצה אזורית מטה בנימין (להלן: "המועצה"): מזמינה בזאת הצעות מחיר לאספקת מזון יבש לכלבים.

ניתן לעיין במסמכי המכרז ולהוריד את טפסי הגשת ההצעה מאתר האינטרנט של המועצה בכתובת: https://www.binyamin.org.il/ תחת לשונית מכרזים – מכרזי קבלנים. יובהר כי שינויים והבהרות יועלו גם הם לאתר המועצה ובאחריות המציעים להתעדכן.

יצוין כי לצורך השתתפות במכרז יש לרכוש את מסמכיו בעלות של 500 ₪ כולל מע"מ. התשלום ייעשה באמצעות מחלקת גביה במועצה בטלפון 02-9977242.

את ההצעות ומסמכי המכרז כשהם מהודקים יחדיו, ממולאים וחתומים בהתאם לדרישות המכרז יש למסור עד ליום 15.06.23 לא יאוחר מהשעה 12:00 בדיוק (להלן :"מועד ההגשה")  במסירה ידנית בלבד במעטפה סגורה עליה מצוין שם ומספר המכרז בלבד, שתוכנס לתיבת המכרזים במשרדי  המועצה, באזור התעשייה שער בנימין, קומה 2  חדר 394 (אצל תומר ישראלי).

הצעה שתוגש באיחור, מכל סיבה שהיא, לא תתקבל.

שאלות הבהרה ניתן להגיש עד ליום 06.06.23 שעה 12:00 לתומר ישראלי באמצעות דוא"ל [email protected] התשובה/ההבהרה של המועצה  תפורסם באתר המועצה.