פרסומת

דלג לתוכן העמוד

מכרז פומבי 11/2020 - לקבלת שירותים לטיפול בפסולת אריזות, תכולת כלי אצירה כתומים ושקיות כתומות

 

מכרז פומבי מס' 11/2020
לקבלת שירותים לטיפול בפסולת אריזות, תכולת כלי אצירה כתומים ושקיות כתומות ובפסולת אריזות פלסטיק משטח השיפוט של מועצה אזורית מטה בנימין

 

נוסח פרסום המכרז לציבור והזמנה למתן הצעות למכרז -

 1. מועצה אזורית מטה בנימין מזמינה בזאת הצעות לקבלת שירותים לטיפול בפסולת למחזור כדלקמן:
  1.1 פרק א' – (1) תחזוקה של כלי אצירה כתומים ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות, בנפח של 1,100 ליטר, ופינוי ושינוע תכולתם לתחנת מיון שעל מיקומה תורה המועצה לקבלן הפינוי מעת לעת; (2) הצבה ותחזוקה של כלי אצירה כתומים ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות, בנפח של 2.5 קוב, ושינוע תכולתם לתחנת מיון שעל מיקומה תורה המועצה לקבלן הפינוי מעת לעת; (3) פינוי שקיות כתומות, ייעודיות לאיסוף פסולת אריזות, לתחנת מיון שעל מיקומה תורה המועצה לקבלן הפינוי מעת לעת. (להלן – "המועצה ", "המכרז" ו-"הפסולת", בהתאמה).

  1.2פרק ב' - אחזקה של כלי אצירה לאיסוף פסולת אריזות פלסטיק, כהגדרתה להלן, ופינוי תכולתם משטח השיפוט של המועצה למחזור מוכר בישראל;
   
 2. את מסמכי המכרז על תנאיו ונוסח חוזה הקבלנות אשר הזוכה במכרז יידרש לחתום עליו ניתן לרכוש במשרדי המועצה וזאת תמורת תשלום בסך 1,000 ₪ (כולל מע"מ) אשר לא יוחזרו, תשלום יתבצע בהעברה בנקאית מול מח' הגביה בטל' 02-9977242 הגב' אודליה. את חוברת המכרז ניתן להוריד מאתר המועצה האזורית מטה בנימין, החל מיום פרסום המכרז .

  פרטים נוספים בדבר המכרז ניתן לקבל במשרדי המועצה באמצעות פנייה בכתב בלבד בדואר אלקטרוני: danit1@binyamin.org.il . כל עדכון יזום בדבר מכרז זה יפורסם באתר המועצה.

  2.1 עבור פרק א' (פסולת אריזות מכלי אצירה כתומים)- על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית בסכום של 10,000 ₪, אשר תהיה בתוקף עד לתאריך ____15.12.2020_.
  2.2 עבור פרק ב' (פסולת אריזות פלסטיק)- על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית בסכום של 10,000 ₪, אשר תהיה בתוקף עד לתאריך ___15.12.2020__.
 3. הצעה אלייה לא יצורף כתב הערבות (לעניין כל זרם) לא תובא כלל לדיון.
 4. אין המועצה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא. אולם, המועצה רשאית להתחשב, בין השאר, בכושרו וניסיונו של המציע לבצע את העבודות נשוא המכרז, לרבות לאור ניסיונה הקודם של המועצה עם המציע.
 5. המועצה רשאית לבטל את המכרז ולבצע את העבודות נשוא המכרז בעצמה. המועצה תהא רשאית לפצל ו/או לחלק את הזכייה בין קבלנים שונים לפי אופי איסוף ופינוי הפסולת (הן ביחס לכמות הפינויים והן ביחס לאזורי הפינוי), והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה. עוד יובהר כי כל זרם פסולת אריזות מסוים יטופל על ידי קבלן פינוי אחד בלבד ולא יתאפשר פיצול שירותים בזרם מסוים בין שני קבלני פינוי או יותר.
 6. יובהר כי כי ביחס לזרמי פסולת האריזות, נשוא המכרז, לכל מציע ישנה האפשרות להגיש הצעות נפרדות ואוטונומיות לאחת או  שתיים מהקטגוריות להלן – (1) מתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות, תכולת כלי אצירה כתומים ושקיות כתומות (2) מתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות פלסטיק; למען הסר ספק, הקבלן אינו מחויב להגיש הצעתו למתן שירותים לטיפול בשני הזרמים.
 7. מציע שהוא ישות משפטית מאוגדת, מנוע מלהגיש הצעה/ות נוספות/ות של גוף מאוגד אחר, שהינו ישות משפטית נפרדת, במידה ואחד מיחידיו של הגוף המאוגד האחר, הינו בעלים ו/או בעל מניות ו/או מנהל ו/או נושא משרה ו/או שותף של המציע.
 8. מציע שהוא ישות משפטית מאוגדת, מנוע מלהגיש את הצעתו במקרה ואחד מיחידיו של המציע (בעלים ו/או בעל מניות ו/או מנהל ו/או נושא משרה ו/או שותף) הגיש את הצעתו למכרז.
 9. המועצה רשאית לבטל את המכרז ולבצע את העבודות נשוא המכרז בעצמה.
 10. ההצעה על מסמכיה, נספחיה ואישוריה (לרבות הצעת המחיר ולרבות חוזה הקבלנות על נספחיו) תוגש בתוך מעטפה סגורה ועליה יצוין מספר המכרז בלבד, ללא כל פרט מזהה מטעם המציע, כאשר היא ממולאת וחתומה על-ידי המציע.

  ההצעה תימסר במסירה ידנית בלבד ותשולשל לתיבת המכרזים במשרדי המועצה בישוב פסגות לשכת סיו"ר המועצה עד ליום 15/09/2020  בשעה 12:00. הצעה אשר לא תוגש במועד, לא תתקבל.

  חלקים מההצעה (לרבות מסמכים, נספחים ואישורים) אשר יוגשו לאחר היום והשעה הנקובים דלעיל, ייפסלו ולא ייכללו במניין מסמכי המכרז שידונו על-ידי המועצה, למעט אם התבקשו על ידי המועצה במסגרת ההליך המכרזי כדין.

 

                  בכבוד רב,

                 ישראל גנץ

 ראש מועצה אזורית מטה בנימין