פרסומת

דלג לתוכן העמוד

מכרז מס' 12/2020 קבלת שירותים לטיפול בפסולת קרטון, נייר ועיתון

 1. מועצה אזורית מטה בנימין מזמינה בזאת הצעות לקבלת שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון ו/או בפסולת נייר  כדלקמן:
 1. פרק א' - אספקה, הצבה ואחזקה של כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת אריזות קרטון, ופינוי תכולתם משטח השיפוט של המועצה למחזור מוכר בישראל;
 2. פרק ב' - אספקה, הצבה ואחזקה של כלי אצירה ייעודיים לאיסוף פסולת נייר (נייר עיתון) ופינוי תכולתם משטח השיפוט של המועצה למחזור מוכר בישראל;

 (להלן – "המועצה ", "המכרז" ו-"הפסולת", בהתאמה).

 1. את מסמכי המכרז על תנאיו ונוסח חוזה הקבלנות אשר הזוכה במכרז יידרש לחתום עליו ניתן לרכוש במשרדי המועצה וזאת תמורת תשלום בסך 500 ₪ (כולל מע"מ) אשר לא יוחזרו, תשלום יתבצע בהעברה בנקאית מול מח' הגביה בטל' 02-9977242 הגב' אודליה. את חוברת המכרז ניתן להוריד מאתר המועצה האזורית מטה בנימין, החלמיום פרסום המכרז.

פרטים נוספים בדבר המכרז ניתן לקבל במשרדי המועצה באמצעות פנייה בכתב בלבד בדואר אלקטרוני danit1@binyamin.org.il כל עדכון יזום בדבר מכרז זה יפורסם באתר המועצה.

 1. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית כדלקמן:
  1. עבור פרק א'- על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית בסכום של 2,500 ₪, אשר תהיינה בתוקף עד לתאריך 15/12/2020.
  2. עבור פרק ב'- על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית בלתי מותנית בסכום של 2,500 ₪, אשר תהיינה בתוקף עד לתאריך 15/12/2020.

הצעה אלייה לא יצורף כתב הערבות (לעניין כל פרק) לא תובא כלל לדיון.

 1. אין המועצה מתחייבת לקבל כל הצעה שהיא. אולם, המועצה רשאית להתחשב, בין השאר, בכושרו וניסיונו של המציע לבצע את העבודות נשוא המכרז, לרבות לאור ניסיונה הקודם של המועצה עם המציע.
 2. מציע שהוא ישות משפטית מאוגדת, מנוע מלהגיש הצעה/ות נוספות/ות של גוף מאוגד אחר, שהינו ישות משפטית נפרדת, במידה ואחד מיחידיו של הגוף המאוגד האחר, הינו בעלים ו/או בעל מניות ו/או מנהל ו/או נושא משרה ו/או שותף של המציע.
 3. מציע שהוא ישות משפטית מאוגדת, מנוע מלהגיש את הצעתו במקרה ואחד מיחידיו של המציע (בעלים ו/או בעל מניות ו/או מנהל ו/או נושא משרה ו/או שותף) הגיש את הצעתו למכרז.
 4. המועצה רשאית לבטל את המכרז ולבצע את העבודות נשוא המכרז בעצמה. המועצה תהא רשאית לפצל ו/או לחלק את הזכייה בין קבלנים שונים לפי אופי איסוף ופינוי הפסולת (הן ביחס לכמות הפינויים, הן ביחס לאזורי הפינוי והן ביחס לסוג הפסולת), והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של המועצה. על אף האמור לעיל, מובהר כי השירותים ביחס לכל זרם פסולת אריזות (פסולת אריזות קרטון), נשוא המכרז, יתבצעו על ידי קבלן איסוף אחד  אותו תבחר המועצה ולא יתאפשר פיצול מתן השירותים בזרם אריזות אחד כלשהוא בין שני קבלנים או יותר. עוד יובהר כי ביחס לזרמי הפסולת, לכל מציע ישנה האפשרות להגיש הצעות נפרדות לאחת או  יותר מהקטגוריות להלן – (1) מתן שירותים לטיפול בפסולת אריזות קרטון; (2) פסולת נייר עיתון. למען הסר ספק, הקבלן אינו מחויב להגיש הצעתו למתן שירותים לטיפול בשני הזרמים.
 5. ההצעה על מסמכיה, נספחיה ואישוריה (לרבות הצעת המחיר ולרבות חוזה הקבלנות על נספחיו) תוגש בתוך מעטפה סגורה ועליה יצוין מספר המכרז בלבד, ללא כל פרט מזהה מטעם המציע, כאשר היא ממולאת וחתומה על-ידי המציע.

      ההצעה תימסר במסירה ידנית בלבד ותשולשל לתיבת המכרזים במשרדי המועצה בישוב פסגות בלשכתסיו"ר המועצה עד ליום 15.9.2020   בשעה 12:00. הצעה אשר לא תוגש במועד, לא תתקבל.

      חלקים מההצעה (לרבות מסמכים, נספחים ואישורים) אשר יוגשו לאחר היום והשעה הנקובים דלעיל, ייפסלו ולא ייכללו במניין מסמכי המכרז שידונו על-ידי המועצה, למעט אם התבקשו על ידי המועצה במסגרת ההליך המכרזי כדין.