פרסומת

דלג לתוכן העמוד

מכרז מס' 32/2021 לפרישת סיבים אופטיים ואספקת שירותי תקשורת ביישובי מועצה אזורית מטה בנימין

מסמכי המכרז:

מועצה אזורית מטה בנימין (להלן:"המועצה"): מזמינה בזאת הצעות מחיר לפרישת סיבים אופטיים ביישובי המועצה האזורית מטה בנימין.

ניתן לעיין במסמכי המכרז ולהוריד את טפסי הגשת ההצעה מאתר האינטרנט של המועצה בכתובת: https://www.binyamin.org.il/ תחת לשונית מכרזים.

מסמכי המכרז כאמור יעלו לאתר המועצה במהלך יום א', 11.7.21.

יצוין כי לצורך השתתפות במכרז יש לרכוש את מסמכיו בעלות של 2,000 ₪ כולל מע"מ. התשלום ייעשה באמצעות מחלקת גביה במועצה בטלפון 02-9977242 אצל אודליה.

ההצעות תוגשנה כמקור + שני העתקים + החסן נייד עם קובץ דיגיטלי מלא של כלל ההצעה עד ליום 4.8.21 לא יאוחר מהשעה 12:00 בדיוק (להלן :"מועד ההגשה")  במסירה ידנית בלבד במעטפה סגורה שתוכנס לתיבת המכרזים במשרדי  המועצה, באזור התעשייה שער בנימין (להלן-משרדי המועצה), קומה 2  חדר 394 (אצל עו"ד תומר ישראלי).

המעטפה לא תישא סימני זיהוי כלשהם אלא את מספר ושם המכרז בלבד.

הצעה שתימסר לאחר מועד ההגשה- לא תידון.

מפגש הבהרות ייערך ביום 21.7.21 בשעה 14:30  במשרדי המועצה, קומה 2 חדר ישיבות "נחל מכמש".

השתתפות במפגש מהווה תנאי וחובה להגשת הצעות במסגרת המכרז.

שאלות הבהרה ניתן להגיש עד ליום 27.7.21 שעה 10:00 לוורדית ניב באמצעות דוא"ל vardit@boostforward.biz.