פרסומת

דלג לתוכן העמוד

מכרז מס' 30/2021 לאספקת רכבים חשמליים

מסמכי המכרז:

מועצה אזורית מטה בנימין מזמינה בזאת קבלת הצעות למכרז פומבי לאספקת רכבים חשמליים, הכל על פי דרישות המכרז ונספחיו, כפי שמפורסמים באתר האינטרנט של המועצה.

מסמכי המכרז ניתנים לעיון ולהורדה ללא תשלום, מאתר האינטרנט של המועצה בכתובת  http://www.binyamin.org.il.. יובהר כי שינויים והבהרות יועלו גם הם לאתר המועצה ובאחריות המציעים להתעדכן.

את ההצעות ומסמכי המכרז כשהם מהודקים יחדיו, ממולאים וחתומים בהתאם לדרישות המכרז בידי המציע, יש למסור במסירה אישית בלבד (לא בדואר) במעטפה סגורה עליה מצוין שם ומספר המכרז ולהפקיד בתיבת המכרזים, במשרדי המועצה בשער בנימין, לא יאוחר מיום ראשון 01/08/2021 בשעה 12:00 בדיוק.