פרסומת

דלג לתוכן העמוד

מכרז מס' 33/2021 להפעלת מעון יום בבית חורון

מסמכי המכרז:

מועצה אזורית מטה בנימין (להלן:"המועצה"): מזמינה בזאת הצעות למכרז פומבי להפעלת מעון יום בבית חורון.

ניתן לעיין במסמכי המכרז ולהוריד את טפסי הגשת ההצעה מאתר האינטרנט של המועצה בכתובת: https://www.binyamin.org.il/ תחת לשונית מכרזים – מכרזי קבלנים. יובהר כי שינויים והבהרות יועלו גם הם לאתר המועצה ובאחריות המציעים להתעדכן.

יצוין כי לצורך השתתפות במכרז יש לרכוש את מסמכיו בעלות של 500 ₪ כולל מע"מ. התשלום ייעשה באמצעות מחלקת גביה במועצה בטלפון 02-9977242 אצל אודליה.

את ההצעות ומסמכי המכרז כשהם מהודקים יחדיו, ממולאים וחתומים בהתאם לדרישות המכרז יש למסור עד ליום 4.8.21 לא יאוחר מהשעה 12:00 בדיוק (להלן :"מועד ההגשה")  במסירה ידנית בלבד במעטפה סגורה עליה מצוין שם ומספר המכרז בלבד, שתוכנס לתיבת המכרזים במשרדי  המועצה, באזור התעשייה שער בנימין, קומה 2  חדר 394 (אצל תומר ישראלי).

הצעה שתימסר לאחר מועד ההגשה- לא תידון.

שאלות הבהרה ניתן להגיש עד ליום 1.8.21 שעה 12:00 לתומר ישראלי באמצעות דוא"ל tomery@binyamin.org.il