דלג לתוכן העמוד

מכרז מס' 03/2023 לביצוע עבודות הקמה, תיקון ואחזקה של מתקני מים, ביוב וקווי הולכה ברחבי המועצה האזור

מסמכי המכרז:

מועצה אזורית מטה בנימין (להלן: "המועצה"): מזמינה בזאת הצעות מחיר לביצוע עבודות הקמה, תיקון ואחזקה של מתקני מים, ביוב וקווי הולכה ברחבי המועצה האזורית מטה בנימין.

ניתן לעיין במסמכי המכרז ולהוריד את טפסי הגשת ההצעה מאתר האינטרנט של המועצה בכתובת: https://www.binyamin.org.il/ תחת לשונית מכרזים – מכרזי קבלנים. יובהר כי שינויים והבהרות יועלו גם הם לאתר המועצה ובאחריות המציעים להתעדכן.

יצוין כי לצורך השתתפות במכרז יש לרכוש את מסמכיו בעלות של 500 ₪ כולל מע"מ. התשלום ייעשה באמצעות מחלקת גביה במועצה בטלפון 02-9977242.

את ההצעות ומסמכי המכרז כשהם מהודקים יחדיו, ממולאים וחתומים בהתאם לדרישות המכרז יש למסור עד ליום 28.02.23 לא יאוחר מהשעה 12:00 בדיוק (להלן :"מועד ההגשה")  במסירה ידנית בלבד במעטפה סגורה עליה מצוין שם ומספר המכרז בלבד, שתוכנס לתיבת המכרזים במשרדי  המועצה, באזור התעשייה שער בנימין, קומה 2  חדר 394 (אצל תומר ישראלי).

הצעה שתוגש באיחור, מכל סיבה שהיא, לא תתקבל.

מפגש קבלנים יתקיים ביום רביעי 01.02.23 בשעה 12:30 נפגשים במשרדי המועצה האזורית באזור התעשיה שער בנימין. ההשתתפות במפגש הקבלנים הינה חובה ומהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.

שאלות הבהרה ניתן להגיש עד ליום 08.02.23 שעה 12:00 לתומר ישראלי באמצעות דוא"ל [email protected] התשובה/ההבהרה של המועצה  תפורסם באתר המועצה.