פרטי הנכס שבגינו מוגשת הבקשה

פרטי מגיש הבקשה

פירוט הבקשה - מהות הנזילה

מהות הנזילה * שדה חובה
הנזילה תוקנה על ידי: * שדה חובה

הסבר כללי

במידה וימצא כי אכן הייתה נזילה סמויה: 1. יערך ממוצע בגין חודש זה המבוסס על הצריכה בתקופה המקבילה בשנים קודמות או לפי שתי תקופות קודמות לנזילה. 2. סך הצריכה שמעבר לממוצע שהתקבל תחויב בתעריף א' בהתאם לכללי תאגידי מים וביוב תש"ע 2009.

Browser not supported