לעיון הציבור

נוסח חוק עזר למטה בנימין (אגרת ביוב) (תיקון מס' 3) תשפ"ג - 2023 וכן נוסח חוק עזר למטה בנימין (היטל ביוב) תשפ"ג - 2023 שאושרו במליאה וע"י משרד הפנים, וכן אישור ממונה מחוז יו"ש במשרד הפנים - גב' תמי נאסה.

חוקי העזר של המועצה