שימו לב - בקשה זו היא עבור הנגשות טכנולוגיות בלבד. להגשת בקשה להנגשת מוסדות חינוך

לפני הגשת הטופס מומלץ לעיין בהנחיות על אופן הגשת הבקשה וההתאמות האפשריות. לפרטים

פרטי מגיש הבקשה


פרטי הורה נוסף

פרטי התלמיד

 

פרטי הבקשה

Browser not supported

 
* הבהרה - אם אין די במסמכים המצורפים לצורך קבלת ההחלטה, יחזיר המנהל את הבקשה לרושם לצורך השלמת מסמכים לפני תקנה (4) ד (לתקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה, התשע"ח), בתוך פירוט המסמכים הנדרשים והגורמים שמהם יש לקבל מסמכים אלה.
צירוף מסמכים

 

 
לפרטים נוספים ניתן לפנות לרינת פריברט רכזת חנ"מ בטלפון:  02-9977188 שלוחה 3 או בפנייה מקוונת