כל הפרטים על הגשת העמדה בשטח ציבורי

מהי העמדה בשטח ציבורי?

 1. העמדה הינה תכנית עקרונית המוגשת על ידי אדריכל ומטרתה לבחון תכנון כולל המנצל את שטח המגרש בצורה מיטבית.
 2. במגרשים גדולים המיועדים למספר שימושים, נדרש להגיש תכנית בינוי כתנאי לאישור העמדה.
 3. אישור תכנית העמדה הינה תנאי מקדים לפתיחת בקשה במחלקת רישוי.

הליך העמדה בשטח ציבורי


הנחיות להגשת העמדה בשטח ציבורי

לפני שמתכננים, יש לבדוק שיעוד המגרש בתשריט תואם לשימוש המבנה המבוקש.

יש לקרוא בעיון את התקנון ולתכנן בהתאם לזכויות המפורטות.

יש להגיש את הבקשה בהתאם למפורט לעיל, בקשה שאינה תעמוד בהנחיות תוחזר למתכנן לעדכון התכנית בהתאם לנדרש.

תנאי סף לבדיקת התכנית:

 1. הגשת קובץ תכנון של העמדה בפורמטDWG  מעוגן לרשת קואורדינטות ישראלית.
 2. הגשת קובץ תכנון מפורט וקריא עם כל שכבות הרקע בפורמט PDF.

הנחיות לעריכת התכנית:

 1. התכנון יוגש בהתאם להוראות התכנית החלה במקום.
 2. התכנון יוגש על בסיס קובץ התבנית שניתן להורדה באתר.
 3. שרטוט  השכבות בקובץ בהתאם למפרט למיפוי לאומי.
 4. לנוחיותכם- מצ"ב רשימת שכבות נפוצות (במידה וקיימים אלמנטים נוספים יש להוסיף שכבות בהתאם למפרט מיפוי לאומי).י
 5. התכנון יוגש על גבי מפת מדידה עדכנית לשנה מיום הגשת הבקשה (המדידה תהיה כבלוק).
 6. התכנון יכלול את הנתונים הבאים:
  - גבול מגרש.
  - קו בנין.
  - קונטור מבנה כולל ציון מפלס 0.00, גובה גג מתוכנן, מספר קומות.
  - סימון חץ כניסה ומפלס.
  - פתרון תנועה וחניות למגרש ע"י יועץ תנועה.
  - פתרון תמוך (מעל גובה 1.10).
  - פתרון מים וביוב.
  - פתרון חשמל.
  - פיתוח של המגרש.
  - דרכי גישה למבנה.
 7. התכנון יכלול 2 חתכים לאורך ולרוחב המגרש.
 8. במגרש בו קיימים מספר שימושים, יש להגיש מדידה לכל המגרש ולתת התייחסות לכלל הפונקציות הקיימות.


פרטי עורך התכנית

פרטי התכנית

 

 

 
צירוף קבצים

 
לפרטים נוספים ניתן לפנות לאורטל רענן מזכירת מחלקת תכנון בטלפון 02-9977234 או בפנייה מקוונת