התאמות ההנגשה הטכנולוגיות מיועדות לסייע לתלמידים להתמודד ביעילות עם המגבלה. להנגיש פעילויות לימודיות שאינן נגישות עבורם בשל המגבלה, לאפשר להם תקשורת בערוצים חלופיים (ויזואליים במקום שמיעתיים או להיפך), לאפשר להם לרכוש ידע, להבין את העולם שסביבם ולהביע את עצמם כמו שאר בני גילם ללא מגבלה.
 

אוכלוסיית יעד

תלמידים עם מוגבלויות (לקות ראיה ושמיעה, לקויות למידה שונות) המשפיעות על תפקודם במוסד החינוכי הלומדים במערכת החינוך.

 

לאור תקנות חדשות ממשרד החינוך בנוגע ל'קול קורא' של הנגשה טכנולוגית השתנה תהליך הגשת הבקשה:

אופן הגשת הבקשה

שלב 1  ההורים זכאים למלא טופס בקשת הורים ולצרף את המסמכים הנדרשים המעידים על אופי המוגבלות של התלמיד בהקשר לתפקודו במוסד החינוכי על מנת שתבחן הבקשה לקבלת ציוד טכנולוגי מותאם.
שלב 2  ההורים מגישים את טופס הבקשה והמסמכים למחלקת החינוך מיוחד בהתאם לרשות בה לומד התלמיד בדואר אלקטרוני  rinatf@binyamin.org.il
(תלמידי המועצה שלומדים במוסדות ברשויות אחרות יפנו לרשות אשר בתחום בשיפוט שלה נמצא בי"ס).
שלב 3  זימון ישיבה רב מקצועית במסגרת החינוכית: מנהל בי"ס יזמן דיון בישיבה רב מקצועית בהשתתפות מומחי התחום בהתאם למוגבלות.
שלב 4  העברת המלצת הצוות לרשות לאישור הציוד / דחייה: הצוות הרב מקצועי בבי"ס יעביר את חוות דעתו לממונה המקצועי על יישום החוק לצורך אישור וחתימה. הממונה יקבל החלטת בעניין והטופס החתום יועבר לרשות.
שלב 5  הרשות תיידע את ההורים על ההתאמות שאושרו: הרשות תיידע את ההורים מתי הציוד יירכש ובמידה והבקשה נדחתה יש אפשרות להגיש טופס ערר להחלטת הרשות על נגישות טכנולוגית
שלב 6  הרשות המקומית תבצע את רכישת הציוד המאושר, ההורים יחתמו על טופס אישור לקבלת הציוד

 לפרטים ושאלות נוספות: רינת פריברט 02/9977194   rinatf@binyamin.org.il

בנושא הנגשת מבנים (כיתות) והנגשה פיזית ללקוי ראיה ושמיעה יש למלא טופס הגשת בקשה להנגשת מוסדות חינוך – נגישות ראיה/שמע 

 

קישורים:

מצגת הנחיות הנגשה טכנולוגית

מכתב הסבר התאמות נגישות פרטנית

המסמכים הנדרשים לבקשה

נספח 1 - טופס בקשת הורים

נספח 2 - פירוט התאמות אפשריות

אישור הורים על קבלת הנגשות טכנולוגיות

טופס ערר להחלטת הרשות על נגישות טכנולוגית

תרשים זרימה- תהליך הגשת הבקשה